• Art. 18. - Decyzja o war...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 18. restr.nal.przeds.


Decyzja o warunkach restrukturyzacji

1.
Organ restrukturyzacyjny, w terminie 45 dni od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, wydaje decyzję o warunkach restrukturyzacji, jeżeli z analizy wniosku, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentów i danych określonych w art. 13 wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, wynika, że zamierzone działania prowadzić będą do przeciwdziałania zjawiskom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2.
2.
W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ restrukturyzacyjny ustala:
1)
ogólną kwotę należności objętych restrukturyzacją pozostających w jego właściwości, podając również rodzaj i wysokość poszczególnych należności oraz okres, którego należność dotyczy;
2)
wysokość opłaty restrukturyzacyjnej;
3)
warunki spłaty należności, o których mowa w art. 11 terminy spłat zaległości nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym ust. 1 pkt 2 oraz w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 2 lit. b i c;
4)
zasady regulowania należności podlegających spłacie oraz opłaty restrukturyzacyjnej, o ile organ restrukturyzacyjny uzna to za konieczne.
3.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie celowości lub podstawy restrukturyzacji należności od przedsiębiorców objętych programami restrukturyzacyjnymi, organ restrukturyzacyjny, w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentów i danych określonych w art. 13 wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, może zwrócić się z wnioskiem do ministra właściwego: ze względu na rodzaj należności, do spraw finansów publicznych, zabezpieczenia społecznego, gospodarki, klimatu albo środowiska – o opinię.
4.
Właściwy minister, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wydaje opinię, w formie postanowienia; wyłącznie w przypadku opinii negatywnej, opinia ministra nie wiąże organu restrukturyzacyjnego.
5.
W przypadku uzyskania negatywnej opinii, o której mowa w ust. 4, organ restrukturyzacyjny może w decyzji o warunkach restrukturyzacji ustalić warunki konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę przed wydaniem decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1.
6.
Terminy, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, nie mogą być przedłużone.
7.
Jeżeli z analizy danych wymienionych w ust. 1 wynika, że zamierzone działania przedsiębiorcy nie rokują powodzenia w przeciwdziałaniu zjawiskom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, organ restrukturyzacyjny wydaje decyzję o umorzeniu wszczętego postępowania restrukturyzacyjnego.
Art. 18. Decyzja o warunkach restrukturyzacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 37
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...