• Ustawa o restrukturyzacji...
  21.04.2024

Ustawa o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2020.0.2183 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Obserwuj akt

Rozdział 2. Postępowanie restrukturyzacyjne

Do restrukturyzacji stosuje się odpowiednio przepisy:
1)
Ordynacji podatkowej w zakresie należności wymienionych w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 1,
2)
właściwe do wymiaru i poboru należności wymienionych w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 2
- chyba że ustawa stanowi inaczej.
Orzeczenia: 19
1.
Należności, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 1 i 2 lit. d i e, objęte restrukturyzacją, podlegają umorzeniu pod warunkiem, że przedsiębiorca:
1)
przedstawi organowi restrukturyzacyjnemu, z zastrzeżeniem art. 13 wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 3, program restrukturyzacji oraz informację zawierającą dane o jego bieżącej sytuacji finansowej, w tym dane wymienione w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, oraz
2)
wpłaci opłatę restrukturyzacyjną, o której mowa w art. 19 opłata restrukturyzacyjna, oraz
3)
w dniu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1 pkt 1, nie posiada zaległości z tytułu należności wymienionych w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji, z wyjątkiem należności wymienionych w art. 11 terminy spłat zaległości nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym ust. 1 pkt 2 i ust. 3, nieobjętych restrukturyzacją, należących do właściwości danego organu restrukturyzacyjnego.
2.
Dane wymienione w ust. 1 pkt 1 należy przedstawić łącznie z wnioskiem, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, a informację zawierającą podstawowe dane o bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorcy dodatkowo także po upływie 11 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji, jednak nie później niż przed upływem 14 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji.
3.
Warunek wymieniony w ust. 1 pkt 3 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy wymienione w tym przepisie zobowiązanie lub zaległość wraz z odsetkami za zwłokę, nieobjęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, zostaną przed wydaniem decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1 pkt 1, rozłożone na raty lub zostaną odroczone terminy ich zapłaty, na zasadach określonych w art. 11 terminy spłat zaległości nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym lub w odrębnych przepisach.
4.
Określenie lub ustalenie w innej formie zaległości z tytułu zobowiązań wymienionych w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 1 lub 2 po wydaniu decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1 pkt 1, nie stanowi naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
5.
Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 7 restrukturyzacja należności podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego ust. 1.
Orzeczenia: 39
Należności, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 2 lit. a-c, objęte restrukturyzacją, podlegają umorzeniu po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w art. 10 umorzenie objętych restrukturyzacją należności z tytułu podatków i składek ust. 1 i 2, jeśli przedsiębiorca w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1 pkt 1, nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 11 terminy spłat zaległości nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym ust. 1 pkt 2. Art. 10 umorzenie objętych restrukturyzacją należności z tytułu podatków i składek ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
1.
Znane na dzień 30 czerwca 2002 r. zaległości we wpłatach:
1)
należności wymienionych w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 1, nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym - podlegają spłacie w terminie do dnia 29 lutego 2004 r. przez przedsiębiorcę, który złożył wniosek o restrukturyzację;
2)
składek, o których mowa w art. 10a umorzenie objętych restrukturyzacją należności z tytułu wpłat, należnych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 30 czerwca 2002 r., wraz z odsetkami za zwłokę, niepodlegających restrukturyzacji - podlegają spłacie w terminie do dnia 28 lutego 2005 r. przez przedsiębiorcę, który złożył wniosek o restrukturyzację.
2.
Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do należności, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 2 lit. d i e.
3.
Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do należności, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 2 lit. b i c.
Orzeczenia: 2
1.
Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie do 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się w dniu wpływu wniosku do właściwego organu restrukturyzacyjnego.
2.
Przedsiębiorca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, do organu restrukturyzacyjnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy w dniu wejścia w życie ustawy, odrębnie do każdego organu właściwego ze względu na zobowiązania, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3.
Jeżeli organ restrukturyzacyjny jest właściwy w sprawach więcej niż jednego rodzaju należności objętych restrukturyzacją, jednym wnioskiem obejmuje się wszystkie rodzaje należności będące we właściwości tego organu.
4.
Urząd skarbowy, do którego został złożony wniosek, prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne w zakresie wszystkich zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 1.
5.
Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do organów restrukturyzacyjnych rozpatrujących wnioski o restrukturyzację należności celnych.
6.
Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.
7.
Przedsiębiorca jest obowiązany powiadomić organ restrukturyzacyjny o likwidacji działalności albo wszczęciu wobec niego postępowania likwidacyjnego albo o ogłoszeniu upadłości - w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności.
Orzeczenia: 19
1.
Wniosek, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, zawiera zgłoszenie rodzajów należności, o których mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji, oraz informację, do których organów przedsiębiorca składa wnioski o restrukturyzację, jeżeli restrukturyzacją są objęte należności pozostające we właściwości różnych organów restrukturyzacyjnych.
2.
Do wniosku, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, dołącza się:
1)
program restrukturyzacji, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)
wykaz wierzytelności i wszelkich wymagalnych długów przedsiębiorcy zawierający:
a) dane identyfikujące dłużników i wierzycieli oraz
b) informację o wysokości tych wierzytelności i wymagalnych długów, oraz
c) harmonogram spłaty wymagalnych zobowiązań;
3)
kopię ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach;
4)
uzasadnienie zastosowania opłaty restrukturyzacyjnej w wysokości, o której mowa w art. 19 opłata restrukturyzacyjna ust. 1 pkt 1 i 2.
3.
Mały przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1, nie ma obowiązku dołączać programu restrukturyzacji.
4.
Do wniosku, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, dołącza się również uchwałę, o której mowa w art. 7 restrukturyzacja należności podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego ust. 5, decyzję lub inny dokument, o którym mowa w art. 8 restrukturyzacja niewygasłych należności ust. 3, z uwzględnieniem terminów wskazanych w tych przepisach.
5.
Wniosek, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, niezawierający choćby niektórych danych lub załączników wymienionych w art. 10 umorzenie objętych restrukturyzacją należności z tytułu podatków i składek ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Orzeczenia: 11
1.
Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1, ulega wstrzymaniu wykonanie:
1)
decyzji rozkładających na raty albo odraczających termin płatności należności objętych tym wnioskiem;
2)
należności objętych wnioskiem, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, podlegających restrukturyzacji.
2.
Wszczęte postępowania egzekucyjne oraz karne skarbowe podlegają zawieszeniu do dnia wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1.
3.
Bieg terminu przedawnienia płatności należności objętych restrukturyzacją ulega zawieszeniu na okres od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, do dnia wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1.
Orzeczenia: 42
W przypadku istnienia należności spornych, postępowanie w sprawie restrukturyzacji ulega zawieszeniu, do dnia zakończenia sporu prawomocną decyzją albo do dnia wycofania wniosku, odwołania lub skargi.
Orzeczenia: 16
1.
Na wniosek przedsiębiorcy, należności sporne mogą być wyłączone z restrukturyzacji. W tym przypadku nie stosuje się art. 15 należności sporne.
2.
Należności sporne, wyłączone na wniosek przedsiębiorcy, nie mogą być ponownie włączone do restrukturyzacji.
Orzeczenia: 1
Organ restrukturyzacyjny ustala wysokość należności podlegających restrukturyzacji uwzględniając należności znane.
Orzeczenia: 2
1.
Organ restrukturyzacyjny, w terminie 45 dni od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, wydaje decyzję o warunkach restrukturyzacji, jeżeli z analizy wniosku, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentów i danych określonych w art. 13 wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, wynika, że zamierzone działania prowadzić będą do przeciwdziałania zjawiskom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2.
2.
W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ restrukturyzacyjny ustala:
1)
ogólną kwotę należności objętych restrukturyzacją pozostających w jego właściwości, podając również rodzaj i wysokość poszczególnych należności oraz okres, którego należność dotyczy;
2)
wysokość opłaty restrukturyzacyjnej;
3)
warunki spłaty należności, o których mowa w art. 11 terminy spłat zaległości nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym ust. 1 pkt 2 oraz w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 2 lit. b i c;
4)
zasady regulowania należności podlegających spłacie oraz opłaty restrukturyzacyjnej, o ile organ restrukturyzacyjny uzna to za konieczne.
3.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie celowości lub podstawy restrukturyzacji należności od przedsiębiorców objętych programami restrukturyzacyjnymi, organ restrukturyzacyjny, w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 12 wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentów i danych określonych w art. 13 wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, może zwrócić się z wnioskiem do ministra właściwego: ze względu na rodzaj należności, do spraw finansów publicznych, zabezpieczenia społecznego, gospodarki, klimatu albo środowiska – o opinię.
4.
Właściwy minister, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wydaje opinię, w formie postanowienia; wyłącznie w przypadku opinii negatywnej, opinia ministra nie wiąże organu restrukturyzacyjnego.
5.
W przypadku uzyskania negatywnej opinii, o której mowa w ust. 4, organ restrukturyzacyjny może w decyzji o warunkach restrukturyzacji ustalić warunki konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę przed wydaniem decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, o której mowa w art. 21 decyzja o zakończeniu restrukturyzacji ust. 1.
6.
Terminy, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, nie mogą być przedłużone.
7.
Jeżeli z analizy danych wymienionych w ust. 1 wynika, że zamierzone działania przedsiębiorcy nie rokują powodzenia w przeciwdziałaniu zjawiskom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, organ restrukturyzacyjny wydaje decyzję o umorzeniu wszczętego postępowania restrukturyzacyjnego.
Orzeczenia: 37
1.
Opłata restrukturyzacyjna, obliczana od sumy należności objętych restrukturyzacją, pozostających we właściwości organu restrukturyzacyjnego, bez odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, wynosi:
1)
1,5% - w przypadku przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej na podstawie ustaw o pomocy publicznej dla przedsiębiorców objętych programami restrukturyzacyjnymi;
2)
1,5% - w przypadku przedsiębiorców, którzy w dniu 30 czerwca 2002 r. posiadali należności od przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, w wysokości co najmniej 50% ogółu należności na ten dzień;
3)
15% - w przypadku pozostałych przedsiębiorców.
2.
Termin płatności opłaty restrukturyzacyjnej wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji, z zastrzeżeniem art. 20 rozłożenie opłaty restrukturyzacyjnej na raty.
3.
Opłata restrukturyzacyjna stanowi dochód budżetu państwa, jeżeli należności podlegające restrukturyzacji stanowią dochód budżetu państwa, albo dochód odpowiedniego funduszu, o którym mowa w art. 6 należności publicznoprawne podlegające restrukturyzacji ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem ust. 4.
4.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje odpowiednim funduszom należności z opłaty restrukturyzacyjnej, proporcjonalnie do kwoty restrukturyzowanych należności. Przekazanie opłaty restrukturyzacyjnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiednim funduszom następuje po upływie 30 dni od dnia wpłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 20 rozłożenie opłaty restrukturyzacyjnej na raty, opłata restrukturyzacyjna przekazywana jest proporcjonalnie do dokonywanych wpłat.
5.
Przy rozliczaniu opłaty restrukturyzacyjnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostają uwzględnione kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotą składek przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz kwotą niepobranych (nieopłaconych) za okres do dnia 31 grudnia 1998 r. składek na te Fundusze.
6.
Jeżeli restrukturyzacji podlegają należności jednostek samorządu terytorialnego, opłata restrukturyzacyjna stanowi dochód tych jednostek.
Orzeczenia: 3
1.
Organ restrukturyzacyjny, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przedsiębiorcy, w tym w szczególności niskim poziomem bieżącej płynności finansowej, na jego wniosek może, w formie decyzji, rozłożyć na raty opłatę restrukturyzacyjną, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Wpłata ostatniej raty opłaty restrukturyzacyjnej następuje nie później niż w terminie 14 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji.
3.
W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ restrukturyzacyjny ustala opłatę prolongacyjną.
4.
Opłata restrukturyzacyjna nie podlega oprocentowaniu ani umorzeniu.
Orzeczenia: 10
1.
Po upływie 15 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji, a w przypadku decyzji o warunkach restrukturyzacji doręczonych przed dniem 31 grudnia 2002 r. nie później niż do dnia 30 kwietnia 2004 r., z zastrzeżeniem ust. 1a i 3, organ restrukturyzacyjny wydaje decyzję o zakończeniu restrukturyzacji, w której:
1)
stwierdza umorzenie należności podlegających restrukturyzacji, jeżeli warunki restrukturyzacji, o których mowa w art. 10 umorzenie objętych restrukturyzacją należności z tytułu podatków i składek ust. 1 pkt 2 i 3, zostały spełnione albo
2)
umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli warunki restrukturyzacji, o których mowa w art. 10 umorzenie objętych restrukturyzacją należności z tytułu podatków i składek ust. 1 pkt 2 i 3, nie zostały spełnione.
1a.
Decyzję, o której mowa w ust. 1, organ restrukturyzacyjny wydaje po przedłożeniu przez przedsiębiorcę informacji o spełnieniu warunków restrukturyzacji, o których mowa w art. 10 umorzenie objętych restrukturyzacją należności z tytułu podatków i składek lub 10a jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dnia doręczenia decyzji o warunkach restrukturyzacji.
2.
Przed wydaniem decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ restrukturyzacyjny przekazuje projekt tej decyzji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii - zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji. Termin ten nie może być przedłużony.
3.
Postępowanie restrukturyzacyjne umarza się również w przypadku, gdy wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe; w tym przypadku organ restrukturyzacyjny niezwłocznie wydaje decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
4.
Zawieszenie postępowania w sprawie restrukturyzacji, o którym mowa w art. 15 należności sporne, przerywa bieg terminu do wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji.
5.
W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, w ust. 3 oraz w art. 18 decyzja o warunkach restrukturyzacji ust. 7, opłatę restrukturyzacyjną wpłaconą przez przedsiębiorcę zalicza się, w dniu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na poczet zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Opłatę rozlicza się na należności z poszczególnych tytułów proporcjonalnie do udziału tych należności w kwocie będącej podstawą określenia opłaty restrukturyzacyjnej.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się art. 64c koszty egzekucyjne § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 i 1475).
7.
Organ restrukturyzacyjny ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" listę przedsiębiorców, którym wydał decyzję o zakończeniu restrukturyzacji, o której mowa w ust. 1 - niezwłocznie po wydaniu decyzji.
8.
Przepis ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" podlegają listy przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
Orzeczenia: 79
1.
Przychody z tytułu umorzenia należności podlegających restrukturyzacji nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
2.
Opłata restrukturyzacyjna, o której mowa w art. 19 opłata restrukturyzacyjna, oraz opłata prolongacyjna, o której mowa w art. 20 rozłożenie opłaty restrukturyzacyjnej na raty ust. 3, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...