• Ustawa o restrukturyzacji...
  21.04.2024

Ustawa o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2020.0.2183 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Obserwuj akt

Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. poz. 603, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 85 i poz. 1088) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 . z późn. zm.): (zmiany pominięte).
1.
Do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 27 zmiana ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
(utracił moc)
Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 23.09.2002 r. - Dz.U. z 2002 r. poz. 1287]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...