• Ustawa o rozwiązywaniu sp...
  21.10.2021

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.10.2021

Dz.U.2020.0.123 t.j. - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
1.
Prawa i interesy zbiorowe pracowników wskazane w art. 1 przedmiot sporu zbiorowego, są reprezentowane przez związki zawodowe.
2.
Prawa i interesy pracodawców w sporach zbiorowych mogą być reprezentowane przez właściwe organizacje pracodawców.
1.
W zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich może reprezentować w sporze zbiorowym interesy stanowiące przedmiot tego sporu.
2.
Jeżeli działające w zakładzie pracy organizacje związkowe tak postanowią, w sporze zbiorowym występuje wspólna reprezentacja związkowa.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do reprezentacji interesów zbiorowych w sporach wielozakładowych.
4.
W imieniu pracowników zakładu pracy, w którym nie działa związek zawodowy, spór zbiorowy może prowadzić organizacja związkowa, do której pracownicy zwrócili się o reprezentowanie ich interesów zbiorowych.
1.
Nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników.
2.
Jeżeli spór dotyczy treści układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia, którego stroną jest organizacja związkowa, wszczęcie i prowadzenie sporu o zmianę układu lub porozumienia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem ich wypowiedzenia.
Pracodawcą w rozumieniu ustawy jest podmiot, o którym mowa w art. 11 objaśnienie pojęć pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).
Porównania: 1 Przypisy: 1
Przepisy ustawy, w których jest mowa o pracownikach, mają odpowiednie zastosowanie do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa w art. 11 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, oraz osób, o których mowa w art. 2 prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych ust. 5 i 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...