• Ustawa o rozwiązywaniu sp...
  21.10.2021

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.10.2021

Dz.U.2020.0.123 t.j. - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Rozdział 2. Rokowania

1.
Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art. 1 przedmiot sporu zbiorowego, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.
2.
W zgłoszeniu sporu określa się przedmiot żądań objętych sporem. Podmiot zgłaszający spór może uprzedzić, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostanie ogłoszony strajk. Dzień zapowiedzianego strajku nie może przypadać przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia sporu.
Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.
Rokowania kończą się podpisaniem przez strony porozumienia, a w razie nieosiągnięcia porozumienia - sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...