• Ustawa o rozwiązywaniu sp...
  21.10.2021

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.10.2021

Dz.U.2020.0.123 t.j. - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

1.
Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1)
przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego,
2)
nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2.
Tej samej karze podlega ten, kto kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy.
3.
Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...