• Ustawa o samorządach zawo...
  22.02.2024

Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2023.0.551 t.j. - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Rozdział 4. Członkostwo w okręgowych izbach

Osoby, o których mowa w art. 12a kwalifikacje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne ustawy – Prawo budowlane, podlegają na ich wniosek wpisowi na listę członków wskazanej przez nich okręgowej izby i podlegają przepisom ustawy, z zastrzeżeniem art. 33 zadania Krajowej Rady Izby pkt 9.
1.
Członek izby ma prawo:
1)
korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2)
korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby;
3)
korzystać z działalności samopomocowej.
2.
Członek samorządu zawodowego może zaskarżyć uchwałę okręgowej izby do właściwych organów Krajowej Izby, a uchwałę Krajowej Izby do sądu administracyjnego.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
Członek izby jest obowiązany:
1)
przestrzegać przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej;
2)
przestrzegać zasad etyki zawodowej;
3)
stosować się do uchwał organów izby;
4)
regularnie opłacać składki członkowskie.
Orzeczenia: 1 Interpretacje: 1
1.
Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje w wypadku:
1)
wniosku członka;
2)
orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych;
3)
orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 katalog kar dyscyplinarnych, prawo odwołania od orzeczenia sądu, ust. 1 pkt 4;
4)
śmierci członka.
2.
Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także w wypadku nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku.
2a.
Członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 oraz w ust. 2, podlega na swój wniosek ponownemu wpisowi na listę, jeżeli odbył szkolenie uzupełniające, z uwzględnieniem art. 54 katalog kar dyscyplinarnych, prawo odwołania od orzeczenia sądu ust. 1a. Tryb i zakres przeszkolenia ustala Krajowa Rada Izby.
3.
Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:
1)
orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 katalog kar z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane;
2)
orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby;
3)
nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
4)
wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Orzeczenia: 3
1.
Członkowi izby ukaranemu w trybie odpowiedzialności zawodowej izb architektów oraz inżynierów budownictwa lub dyscyplinarnej, do czasu zatarcia kary zawieszenia w prawach członka, nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
2.
Członek izby, o którym mowa w ust. 1, nie może pełnić funkcji w organach izby, a jego mandat w tych organach wygasa.
3.
Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 14 specjalności uprawnień budowlanych, ust. 1 pkt 1-5 ustawy - Prawo budowlane, na okres zawieszenia.
Członek organów izby pełni swoje funkcje społecznie, chyba że Zjazd Krajowej Izby, w drodze uchwały, postanowi inaczej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...