• Ustawa o samorządach zawo...
  18.05.2024

Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2023.0.551 t.j. - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Rozdział 6. Polubowne rozstrzyganie sporów

1.
Okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka izby i za pisemną zgodą wszystkich stron, mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory między członkami izb oraz między członkami izb a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
2.
W wypadku sporów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...