• Ustawa o samorządach zawo...
  23.05.2024

Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.551 t.j. - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Ministrowie: właściwy do spraw architektury i budownictwa oraz właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i naukowo-technicznych, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, powołają odpowiednio Komitety Organizacyjne Izb Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów, zwane dalej „Komitetami”.
2.
Zadaniem Komitetów, o których mowa w ust. 1, jest:
1)
opracowanie projektów regulaminów pierwszych zjazdów okręgowych izb i Krajowych Zjazdów Izb oraz regulaminów wyborów delegatów na te zjazdy;
2)
ustalenie liczby, obszaru i siedzib okręgowych izb;
3)
zwołanie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych zjazdów okręgowych izb oraz Krajowych Zjazdów Izb do dnia 31 grudnia 2002 r.
3.
Komitety posiadają uprawnienia Krajowych Rad Izb i okręgowych rad izb do czasu ich wyboru.
4.
Komitety, w terminie do dnia 31 marca 2002 r., ustanowią spośród swoich członków pełnomocników okręgowych, ustalając dla nich okręgi i siedziby.
5.
Osoby posiadające uprawnienia, o których mowa w art. 5 izba architektów i izba inzynierów budownictwa, ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, składają do właściwych pełnomocników okręgowych:
1)
wniosek o wpisanie na listę członków okręgowej izby;
2)
dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia.
6.
Pełnomocnik okręgowy, po sprawdzeniu prawidłowości złożonych dokumentów, bezzwłocznie wpisuje osoby, o których mowa w ust. 5, na listę członków okręgowej izby.
7.
W przypadku odmowy wpisu na listę, o której mowa w ust. 6, pełnomocnik okręgowy przekazuje wniosek do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wpisu i wydania decyzji.
8.
Przy składaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, pełnomocnicy okręgowi pobierają opłatę w wysokości 50 zł na poczet składki członkowskiej izby. Wpływy z opłaty przeznacza się na pokrycie kosztów działania Komitetów, w szczególności na organizację i przeprowadzenie pierwszych zjazdów okręgowych izb oraz Krajowych Zjazdów Izb.
9.
W pierwszych zjazdach mogą brać udział osoby wpisane na listy członków okręgowych izb w trybie ust. 6 i 7 lub wybrani przez nich delegaci.
Porównania: 1 Przypisy: 9
Do dnia zwołania pierwszych zjazdów okręgowych izb i Krajowych Zjazdów Izb oraz przez okres 3 miesięcy od tego dnia:
1)
prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje na zasadach dotychczasowych;
2)
zadania określone w art. 8 zadania samorządów zawodowych pkt 4 wykonują oraz nadają uprawnienia urbanistyczne, a także prowadzą postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej właściwe organy na podstawie przepisów dotychczasowych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
art. 61 przepis przejściowy, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 5 izba architektów i izba inzynierów budownictwa ust. 3 pkt 6 oraz art. 59 zmiana ustawy - Prawo budowlane pkt 3, które wchodzą w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.


----------
[Ustawa została ogłoszona 24.01.2001 r. - Dz. U. z 2001 r. poz. 42]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...