• Art. 7. SKO - Wymogi wobe...
  08.02.2023

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Stan prawny aktualny na dzień: 08.02.2023

Dz.U.2018.0.570 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Art. 7. SKO


Wymogi wobec kandydatów na członków kolegium

1.
Etatowym członkiem kolegium może być osoba, która:
1)
ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;
2)
ukończyła magisterskie studia prawnicze lub administracyjne;
3)
wykazuje się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz ma doświadczenie zawodowe;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
1a.
Pozaetatowym członkiem kolegium może być osoba spełniająca wymagania określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, jeżeli ma wyższe wykształcenie.
2.
Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa kolegium, zgłoszony po uzyskaniu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, przyjętej w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu.
3.
Kandydatów na członków kolegium przedstawia jego prezes.
4.
Powołanie etatowych członków kolegium następuje na czas nie określony.
5.
Wiceprezesa powołuje, spośród etatowych członków kolegium, i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa kolegium.
6.
Odwołanie członka kolegium następuje na wniosek prezesa kolegium w przypadkach określonych w art. 6 odwołanie prezesa kolegium ust. 1 pkt 1-3 i w razie prawomocnego orzeczenia kary wykluczenia ze składu kolegium przez właściwą komisję dyscyplinarną.
7.
Pozaetatowi członkowie kolegium wybierani są na okres 6 lat, z tym że co 3 lata następuje wybór połowy ich składu.
8.
Prezes kolegium oraz etatowi członkowie kolegium nie mogą należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności politycznej.
Art. 7. Wymogi wobec kandydatów na członków kolegium - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...