• Ustawa o samorządowych ko...
  30.05.2024

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2018.0.570 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Samorządowe kolegia odwoławcze, zwane dalej „kolegiami”, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2.
Na zasadach określonych w odrębnych ustawach kolegia orzekają w innych sprawach niż wymienione w ust. 1.
Orzeczenia: 88 Interpretacje: 1 Porównania: 1
W sprawach, o których mowa w art. 1 pojęcie organów samorządowego kolegium odwoławczego ust. 1, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, ponagleń, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji.
Orzeczenia: 43 Porównania: 1
1.
Obszar właściwości miejscowej kolegium określa, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
2.
Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa jest kolegium mające siedzibę w mieście będącym siedzibą władz samorządu województwa.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
1.
Nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów sprawuje Prezes Rady Ministrów.
2.
Prezes Rady Ministrów może powierzyć wykonywanie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
3.
(uchylony)
4.
Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną kolegiów polega w szczególności na:
1)
przeprowadzaniu kontroli organizacji i warunków pracy kolegiów, w tym na badaniu:
a) prawidłowości stosowania przepisów regulaminu organizacyjnego,
b) terminowości załatwiania spraw oraz stanu zaległości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których postępowanie administracyjne trwa dłużej niż 6 miesięcy,
c) prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych oraz rzetelności sporządzania informacji o działalności kolegium;
2)
analizie rocznych informacji o działalności kolegium;
3)
rozpatrywaniu skarg na pozaorzeczniczą działalność kolegiów;
4)
badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na prezesa kolegium;
5)
badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków kolegium;
6)
badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających odwołanie prezesa kolegium;
7)
badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających ukaranie członka kolegium.
5.
Organ nadzoru sprawuje nadzór nad kolegiami przy pomocy komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru lub właściwej do spraw kontroli.
Porównania: 1 Przypisy: 4
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...