• Ustawa o samorządowych ko...
  27.02.2024

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2018.0.570 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Rozdział 3. Zasady działania kolegium

1.
Orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia kolegium, z zastrzeżeniem art. 79 wniosek w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ust. 5, 6 i 9, art. 80 sprzeciw od orzeczenia kolegium ust. 1 i 3 oraz art. 81 żądanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 i 50), wydawane są w formie decyzji albo postanowień.
2.
Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca.
3.
Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu.
4.
Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady.
5.
Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.
Orzeczenia: 38 Porównania: 1
1.
Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek kolegium.
2.
Zasady wyznaczania składów orzekających określa regulamin, o którym mowa w art. 12 zgromadzenie ogólne kolegium, ust. 3 pkt 1.
3.
Członkowie kolegium nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych.
Orzeczenia: 24 Porównania: 1
W postępowaniu przed kolegium nie może reprezentować strony:
1)
adwokat wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim oraz w spółce jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem adwokatów lub adwokatów i radców prawnych albo w spółce komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej,
2)
radca prawny wykonujący zawód w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów albo w spółce komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej,
3)
doradca podatkowy wykonujący zawód w spółce niemającej osobowości prawnej z wyłącznym udziałem doradców podatkowych - w których członkiem, wspólnikiem, udziałowcem lub komplementariuszem jest etatowy członek kolegium.
Porównania: 1
1.
Do wykonywania przez kolegium zadań, o których mowa w art. 1 pojęcie organów samorządowego kolegium odwoławczego i art. 2 właściwość rzeczowa kolegiów, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
W szczególności kolegium jest uprawnione do:
1)
żądania niezbędnych dla wydania orzeczenia informacji i dokumentów dotyczących działalności organów jednostek samorządu terytorialnego;
2)
wglądu w dokumentację związaną z załatwieniem spraw, o których mowa w art. 1 pojęcie organów samorządowego kolegium odwoławczego i art. 2 właściwość rzeczowa kolegiów.
3.
Żądając wglądu w dokumentację związaną z załatwieniem sprawy, członek kolegium przedkłada właściwemu organowi imienne upoważnienie podpisane przez prezesa kolegium. Upoważnienie załącza się do akt sprawy.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
1.
W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu jednostki samorządu terytorialnego, prezes kolegium wydaje postanowienie sygnalizacyjne, którego odpisy przekazuje organowi jednostki samorządu terytorialnego i, odrębnie, komisji rewizyjnej odpowiednio rady gminy, powiatu albo sejmiku województwa oraz właściwemu wojewodzie.
2.
Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do pracowników samorządowych, jeżeli ich działanie lub zaniechanie jest przyczyną powstania uchybień w pracy organu jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Właściwe organy powiadamiają kolegium w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Przy orzekaniu członkowie składów orzekających kolegium są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2.
Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawuje sąd administracyjny.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Zgromadzeni na wspólnym posiedzeniu prezesi kolegiów tworzą, z mocy prawa, Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
Porównania: 1
1.
Do zadań zgromadzenia, o którym mowa w art. 23 Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, należy:
1)
wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania kolegiów, a także ich działalności orzeczniczej;
2)
opiniowanie projektów aktów prawnych w szczególności dotyczących kolegiów i postępowania administracyjnego;
3)
określenie zasad organizacji prac zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach dotyczących kolegiów.
2.
Obsługę zgromadzenia zapewnia, każdorazowo, biuro kolegium, w którego siedzibie odbywa się posiedzenie zgromadzenia.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...