• Ustawa o samorządowych ko...
  30.05.2024

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2018.0.570 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. poz. 26, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. poz. 8 i poz. 68, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. poz. 470 i z 1993 r. poz. 213) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. poz. 95, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
1.
Kolegia odwoławcze przy sejmikach samorządowych, działające na podstawie dotychczasowych przepisów, stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, samorządowymi kolegiami odwoławczymi.
2.
Do dnia 31 grudnia 1994 r. samorządowe kolegia odwoławcze finansowane są według dotychczasowych zasad.
3.
Sprawy, w których postępowanie nie zostało zakończone przed kolegiami odwoławczymi przy sejmikach samorządowych, z dniem wejścia ustawy w życie przejmują do załatwienia samorządowe kolegia odwoławcze.
Porównania: 1
1.
Członkowie dotychczasowych kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych, wykonujący tę funkcję w ramach stosunku pracy, stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, etatowymi członkami terytorialnie odpowiedniego kolegium, chyba że nie spełniają warunków, o których mowa w art. 5 tryb powoływania prezesa kolegium, ust. 1.
2.
Do czasu wyboru pozaetatowych członków kolegiów w trybie art. 32 przepis przejściowy, ust. 2 członkowie kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych, o których mowa w ust. 1, nie spełniający warunków określonych w art. 5 tryb powoływania prezesa kolegium, ust. 1, stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, pozaetatowymi członkami kolegiów.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do członków kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych, którzy do czasu wejścia w życie ustawy pozaetatowo wykonywali tę funkcję.
4.
Stosunek pracy z członkami kolegiów, o których mowa w ust. 1, przekształca się, z dniem wejścia w życie ustawy, w stosunek pracy na podstawie powołania.
5.
Stosunek pracy z członkami kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych, o których mowa w ust. 2, z dniem wejścia w życie ustawy wygasa. Członkom tym przysługuje od właściwego sejmiku samorządowego odszkodowanie w wysokości równej wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia.
Porównania: 1
1.
Pracownicy sejmiku samorządowego, których zakresy czynności przewidują dotychczas obsługę kolegium odwoławczego, stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, pracownikami terytorialnie odpowiedniego kolegium, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą do dnia wejścia w życie ustawy złożyć przewodniczącemu sejmiku oraz przewodniczącemu kolegium oświadczenie o odmowie zatrudnienia w kolegium. W przypadku tym pozostają oni pracownikami sejmiku, w którym są zatrudnieni w dniu ogłoszenia ustawy, na zasadach obowiązujących w dniu złożenia tego oświadczenia.
Porównania: 1
1.
Wybór pierwszego przewodniczącego kolegium następuje nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Do tego czasu funkcję przewodniczącego kolegium pełni przewodniczący kolegium odwoławczego przy sejmiku samorządowym.
2.
Do pierwszego składu kolegium sejmik wybiera połowę pozaetatowych członków kolegium na okres 3 lat, połowę zaś na okres 6 lat.
3.
Pierwsze składy kolegiów powołanych na podstawie niniejszej ustawy rozpoczynają działalność nie wcześniej niż 1 stycznia 1995 r.
Porównania: 1
Mienie ruchome będące w używaniu kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych pozostaje, po dniu wejścia w życie ustawy, w używaniu samorządowych kolegiów odwoławczych.
Porównania: 1
Traci moc art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. poz. 396).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 21.11.1994 r. - Dz.U. z 1994 r. poz. 593]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...