• Art. 28g. sam. gm. - Prz...
  22.05.2024

Ustawa o samorządzie gminnym

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.609 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 28g. sam. gminny


Przejęcie zadań wójta przez jego zastępcę

1.
W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności:
1)
tymczasowym aresztowaniem,
2)
odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne,
3)
odbywaniem kary aresztu,
4)
niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni,
5)
zawieszeniem w czynnościach służbowych
- jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca.
2.
Jeżeli nie powołano zastępcy albo pierwszego zastępcy w trybie określonym w art. 26a zastępcy wójta, to w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h wyznaczenie osoby do przejęcia i wykonywania zadań i kompetencji wójta.
3.
W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji przez zastępcę albo pierwszego zastępcę, spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h wyznaczenie osoby do przejęcia i wykonywania zadań i kompetencji wójta.
3a.
W przypadku gdy przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowana przez jedną z okoliczności, o których mowa w ust. 1, zaistnieje przed złożeniem przez wójta ślubowania, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba, o której mowa w art. 28h wyznaczenie osoby do przejęcia i wykonywania zadań i kompetencji wójta.
4.
Potwierdzeniem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, są odpowiednio:
1)
zawiadomienie pracodawcy, o którym mowa w art. 261 zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania § 3 Kodeksu postępowania karnego - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wezwanie sądu do odbycia kary pozbawienia wolności albo aresztu - w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
3)
zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2780) - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4;
4)
postanowienie prokuratora albo postanowienie sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, o którym mowa w art. 276 zawieszenie w czynnościach lub wykonywaniu zawodu, nakaz powstrzymywania się od działalności lub prowadzenia pojazdów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37) - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 5.
5.
Wezwania, o których mowa w ust. 4 pkt 2, sąd przesyła przewodniczącemu rady.
5a.
Postanowienia, o których mowa w ust. 4 pkt 4, sąd lub prokurator przesyła przewodniczącemu rady.
6.
Zastępca, pierwszy zastępca albo osoba, o której mowa w art. 28h wyznaczenie osoby do przejęcia i wykonywania zadań i kompetencji wójta, wykonuje zadania i kompetencje wójta:
1)
od dnia zatrzymania do dnia zwolnienia - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
2)
od dnia wskazanego w wezwaniu do stawienia się w zakładzie karnym do dnia zwolnienia - w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
3)
w okresie wskazanym w zaświadczeniu lekarskim - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4,
4)
w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych - w przypadku okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 5
- jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu wójta.
7.
W terminie 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1, przewodniczący rady pisemnie informuje wojewodę o zaistnieniu takiej okoliczności i:
1)
przejęciu zadań i kompetencji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę albo
2)
konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h wyznaczenie osoby do przejęcia i wykonywania zadań i kompetencji wójta - w związku z przepisem ust. 2, albo
3)
konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h wyznaczenie osoby do przejęcia i wykonywania zadań i kompetencji wójta - w związku z przepisem ust. 3.
Art. 28g. Przejęcie zadań wójta przez jego zastępcę - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 6
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...