• Ustawa o samorządzie gmin...
  27.02.2024

Ustawa o samorządzie gminnym

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2023.0.40 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Rozdział 4. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę

1.
Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
2.
Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1)
wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych;
2)
organizacji urzędów i instytucji gminnych;
3)
zasad zarządu mieniem gminy;
4)
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
3.
W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
4.
Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
Orzeczenia: 237 Porównania: 1
1.
Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
2.
W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.
3.
Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
4.
W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
5.
Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.
Orzeczenia: 19 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2.
Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
1)
w gminie do 5 000 mieszkańców – co najmniej 100 osób;
2)
w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób;
3)
w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.
3.
Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
3a.
Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzania aktu planowania przestrzennego zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
4.
Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.
5.
Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1461).
Orzeczenia: 19 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...