• Ustawa o samorządzie gmin...
  20.05.2024

Ustawa o samorządzie gminnym

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2024.0.609 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Rozdział 6. Gminna gospodarka finansowa

1.
Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej gminy.
2.
(uchylony)
3.
Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Dochody gminy są określone w odrębnych ustawach.
2.
Dochodami gminy mogą być także wpływy z samoopodatkowania mieszkańców. Samoopodatkowanie może nastąpić wyłącznie w drodze referendum gminnego, o którym mowa w art. 2 istota referendum lokalnego ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
2.
Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 2
Dyspozycja środkami pieniężnymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
2. (uchylony)
Porównania: 1
1.
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.
2.
Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
1)
zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy;
2)
emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy;
3)
dokonywania wydatków budżetowych;
4)
zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy;
5)
dysponowania rezerwami budżetu gminy;
6)
blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
2.
Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
3.
Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Kontrolę gospodarki finansowej gmin i związków sprawują regionalne izby obrachunkowe.
2. (uchylony)
Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...