• Ustawa o samorządzie gmin...
  21.05.2024

Ustawa o samorządzie gminnym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2024.0.609 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne

1.
W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związek międzygminny może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a wspólna obsługa jednostek przez gminę.
2.
Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin.
3.
Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.
4.
Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu.
5.
Do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 zadania zlecone wykonywane przez gminę ust. 2-5 i art. 39 wójt jako organ decyzyjny w sprawach indywidualnych ust. 4.
Orzeczenia: 15 Porównania: 1
1.
Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2.
Związek posiada osobowość prawną.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
Gmina informuje wojewodę o zamiarze przystąpienia do związku.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Utworzenie związku oraz przystąpienie gminy do związku wymagają przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady odpowiednio przez rady zainteresowanych gmin albo radę zainteresowanej gminy.
1a.
Projekt statutu związku podlega uzgodnieniu z wojewodą.
1b.
Zajęcie stanowiska przez wojewodę następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu statutu. Przepisy art. 89 warunki i tryb uzależniania rozstrzygnięcia od innego organu ust. 2 i art. 98 skarga do sądu administracyjnego stosuje się odpowiednio.
1c.
W postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku gminy zamierzające utworzyć związek reprezentuje wójt jednej z gmin upoważniony przez wójtów pozostałych gmin.
2.
Statut związku powinien określać:
1)
nazwę i siedzibę związku;
2)
uczestników i czas trwania związku;
3)
zadania związku;
4)
organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania;
5)
zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku;
6)
zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku;
7)
zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych;
8)
zasady i tryb likwidacji związku;
9)
inne zasady określające współdziałanie.
2a.
Statut związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2b.
Związek nabywa osobowość prawną z dniem ogłoszenia statutu.
3.
(uchylony)
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
1.
Zmiany statutu związku dokonuje zgromadzenie związku w formie uchwały. Przepisy art. 67 statut związku międzygminnego ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio.
2.
Uchwałę zmieniającą statut związku przewodniczący zgromadzenia związku przekazuje w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia radom gmin uczestniczących w związku, a w przypadku gdy uchwała zmieniająca dotyczy przystąpienia do związku nowej gminy – również radzie tej gminy.
3.
Rada gminy może, w formie uchwały, wnieść sprzeciw w stosunku do uchwały zmieniającej statut związku w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały zmieniającej statut związku.
4.
Zmiana statutu związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
1.
Związek podlega likwidacji na zasadach i w trybie określonych w statucie.
2.
Po zakończeniu likwidacji związek przekazuje wojewodzie informację o zakończeniu likwidacji oraz wniosek o wykreślenie związku z rejestru, o którym mowa w art. 68 rejestr związków międzygminnych ust. 1.
3.
Informacja o wykreśleniu związku z rejestru, o którym mowa w art. 68 rejestr związków międzygminnych ust. 1, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
1.
Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej.
1a.
Wpisu w rejestrze związków międzygminnych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wojewody.
1b.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, może dotyczyć:
1)
rejestracji związku międzygminnego;
2)
zmiany statutu związku międzygminnego;
3)
wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych.
1c.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, zawiera oświadczenie o zgodności z prawem uchwał stanowiących podstawę do dokonania zgłoszenia.
1d.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.
(uchylony)
3.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb postępowania w sprawach:
a) rejestracji związku międzygminnego,
b) rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego,
c) wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych,
2)
wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku międzygminnego,
3)
wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego,
4)
wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych,
5)
dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4,
6)
sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych, w tym sposób dokonywania wpisów w tym rejestrze,
7)
zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków międzygminnych,
8)
tryb ogłaszania statutu związku międzygminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych
– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach dokonywania wpisów w rejestrze związków międzygminnych oraz ogłaszania aktów i informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz uwzględniając, że rejestr związków międzygminnych powinien zawierać w szczególności nazwę związku międzygminnego i jego siedzibę, oznaczenie gmin uczestniczących w związku oraz wskazanie zadań związku.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, zwane dalej zgromadzeniem.
2.
W zakresie zadań zleconych związkowi zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujące radzie gminy.
3.
Do zgromadzenia związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
1.
W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin uczestniczących w związku.
2.
Na wniosek wójta rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.
3.
Statut może przyznawać określonym gminom więcej niż jeden głos w zgromadzeniu. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada gminy.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
Uchwały zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
2.
Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
3.
Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
4.
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do związków międzygminnych utworzonych na podstawie art. 64 związki międzygminne, ust. 4.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Organem wykonawczym związku jest zarząd.
2.
Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród jego członków.
3.
O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór członków zarządu spoza członków zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu związku.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
Orzeczenia: 13 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.
2.
Plan finansowy związku uchwala zgromadzenie związku.
Porównania: 1
1.
Do związku międzygminnego może przystąpić powiat. W takim przypadku następuje przekształcenie związku międzygminnego w związek powiatowo-gminny, o którym mowa w art. 72a związki powiatowo-gminne ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
2.
Do przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 72c przekształcenie związków w związek powiatowo-gminny ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stosuje się odpowiednio.
1.
Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.
2.
Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
3.
Stroną porozumienia międzygminnego, o którym mowa w art. 10g strategia rozwoju ponadlokalnego ust. 4, może być również powiat.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...