• Art. 22. - Zadania Krajo...
  15.06.2024
Obserwuj akt

Art. 22. sam. pielegniarek


Zadania Krajowej Rady

1.
Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w okresie między Krajowymi Zjazdami, w szczególności:
1)
wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu;
2)
analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia;
3)
przygotowuje wnioski dotyczące zasad etyki zawodowej;
4)
ustala standardy zawodowe i standardy kwalifikacji zawodowych obowiązujące na poszczególnych stanowiskach pracy;
5)
określa zasady wykonywania obowiązku dotyczącego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne;
6)
reprezentuje samorząd, w tym w ustalaniu warunków umów związanych z przekazywaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych na realizację zadań określonych w art. 91 dofinansowanie izb z budżetu państwa, ust. 1;
7)
rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad;
8)
uchwala budżet organów Naczelnej Izby;
9)
podejmuje uchwały w innych sprawach należących do samorządu, niezastrzeżonych dla innych organów;
10)
ustala wzory pieczęci organów samorządu;
11)
prowadzi Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych;
12)
opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz zawodów medycznych.
2.
Naczelna Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje lub zespoły robocze.
3.
Naczelna Rada może zwrócić się do okręgowej rady o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu jej działania. Uchwała okręgowej rady powinna być podjęta w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady.
4.
Naczelna Rada uchyla uchwałę okręgowej rady sprzeczną z prawem, regulaminem wydanym na podstawie ustawy lub uchwałą wyższego organu.
Art. 22. Zadania Krajowej Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...