• Art. 4. - Zadania samorz...
  31.03.2023
Obserwuj akt

Art. 4. sam. pielegniarek


Zadania samorządu

1.
Zadaniami samorządu są w szczególności:
1)
sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
2)
ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
3)
ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
4)
współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
5)
integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
6)
obrona godności zawodowej;
7)
reprezentowanie i ochrona zawodów;
8)
zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
9)
edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
2.
Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez:
1)
stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
2)
prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401);
2a)
przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przypadku, o którym mowa w art. 30a postępowanie z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849);
3)
opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów;
4)
opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych;
5)
opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;
6)
prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych;
7)
przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, o ile odrębne przepisy przewidują taki obowiązek;
8)
opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
9)
opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
10)
orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
11)
prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;
12)
udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
13)
współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
14)
współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju;
15)
organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych;
16)
zarządzanie majątkiem własnym;
17)
prowadzenie działalności wydawniczej;
18)
uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
19)
wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.
3.
W celu wykonywania zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 12, Naczelna Izba może tworzyć w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ośrodki informacyjno-edukacyjne.
4.
Uprawnienia samorządu wymienione w ust. 2 pkt 3 nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających z odrębnych przepisów.
Art. 4. Zadania samorządu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...