• Ustawa o samorządzie piel...
  15.04.2024

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2021.0.628 t.j. - Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Obserwuj akt

Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków samorządu

1.
Członkowie samorządu mają prawo:
1)
wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 czynne i bierne prawo wyborcze członków izby, oraz art. 13 wybory do organów izby, ust. 2-4;
2)
korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;
3)
korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
4)
korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.
2.
Członkowie samorządu są obowiązani:
1)
postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
2)
sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
3)
przestrzegać uchwał organów izb;
4)
regularnie opłacać składkę członkowską;
5)
aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.
1.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:
1)
wobec których orzeczono zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na podstawie art. 60 kary orzekane przez sąd pielęgniarek i położnych, ust. 1 pkt 5 lub zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 60 kary orzekane przez sąd pielęgniarek i położnych, ust. 1 pkt 7 lub
2)
wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu.
2.
Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem członków:
1)
zawieszonych w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 niezdolność do wykonywania zawodu z powodu stanu zdrowia, ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej lub
2)
wobec których sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu, lub
3)
skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub
4)
ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 60 kary orzekane przez sąd pielęgniarek i położnych, ust. 1 pkt 2-8
- do czasu upływu terminu zatarcia kary lub upływu terminu, na który został orzeczony środek zabezpieczający.
3.
Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom izb, którzy za okres co najmniej jednego roku w okresie ostatnich pięciu lat przed wyborami nie wykonali obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.
1.
Wybory do organów izby odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2.
W wyborach przeprowadzanych w trakcie okręgowego zjazdu i Krajowego Zjazdu uczestniczą wyłącznie delegaci na dany zjazd.
3.
Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy oraz członków sądów pielęgniarek i położnych mogą kandydować pielęgniarki i położne wykonujące zawód nieprzerwanie co najmniej od 10 lat.
4.
Członkowie sądu pielęgniarek i położnych, okręgowej komisji rewizyjnej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, rzecznik odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu samorządu, z wyjątkiem okręgowego zjazdu i Krajowego Zjazdu.
5.
W razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika.
6.
W razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji do czasu wyboru nowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Naczelny Sąd.
7.
Funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie można pełnić w przypadkach, o których mowa w art. 14 wygaśnięcie mandatu w organie izby przed upływem kadencji, ust. 1 pkt 1-4 i 6-8.
8.
Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej zostaje zawieszony w pełnieniu swojej funkcji w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania w sprawie umyślnego popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
1.
Mandat w organie izby przed upływem kadencji wygasa wskutek:
1)
wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez okręgową radę;
2)
odwołania przez organ, który dokonał wyboru;
3)
ukarania jedną z kar wymienionych w art. 60 kary orzekane przez sąd pielęgniarek i położnych, ust. 1 pkt 2-8;
4)
zawieszenia w prawie wykonywania zawodu na podstawie art. 27 niezdolność do wykonywania zawodu z powodu stanu zdrowia, ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
5)
odwołania składu organu;
6)
prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego pozbawienia praw publicznych lub środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej albo prawomocnego orzeczenia przez sąd środka zabezpieczającego polegającego na zawieszeniu w wykonywaniu zawodu;
7)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
8)
niewykonania obowiązku opłacenia składki członkowskiej za okres jednego roku;
9)
zrzeczenia się mandatu;
10)
śmierci.
2.
Mandat w organie izby ulega zawieszeniu w razie wszczęcia przeciwko osobie go sprawującej postępowania w sprawie umyślnego popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. Mandat członków sądów pielęgniarek i położnych oraz rzecznika odpowiedzialności zawodowej ulega zawieszeniu również w przypadku wszczęcia przeciwko osobie go sprawującej postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
3.
Wykreślenie z prowadzonego przez okręgową izbę rejestru pielęgniarek i położnych z powodu przeniesienia się na obszar działania innej izby powoduje utratę mandatu wyłącznie w organie okręgowej izby, której pielęgniarka lub położna była członkiem.
1.
Członkowie organów izby pełnią swoje obowiązki nieodpłatnie.
2.
Krajowy Zjazd ustala wykaz funkcji w organach izby, których pełnienie może być wynagradzane.
3.
Naczelna Rada ustala zasady wynagradzania osób pełniących obowiązki na stanowiskach określonych w ust. 2.
4.
Wysokość wynagrodzenia dla członków organów Naczelnej Izby ustala Naczelna Rada, a dla członków organów okręgowej izby - okręgowa rada.
1.
Na wniosek okręgowej rady albo jej przewodniczącego lub Naczelnej Rady albo jej Prezesa pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem organu izby lub wykonującego czynności na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia.
2.
Naczelna Rada określa zasady i tryb kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu na czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 1, oraz tryb zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby, biorąc pod uwagę przepisy wydane na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
1.
Pracodawca nie może, bez zgody właściwej rady, wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę ani wypowiedzieć warunków pracy lub płacy pielęgniarce lub położnej:
1)
będącej członkiem organu izby, o którym mowa w art. 6 organy i siedziba Naczelnej Izby, ust. 1 pkt 2-5 i art. 7 organy okręgowej izby, ust. 1 pkt 2-5,
2)
pełniącej funkcję zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej
- w czasie jej pełnienia oraz w okresie jednego roku po ustaniu kadencji.
2.
Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy bez zgody właściwej rady, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 43 wyłączenie zakazu wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi w wieku przedemerytalnym, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...