• Ustawa o samorządzie piel...
  24.02.2024

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2024

Dz.U.2021.0.628 t.j. - Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Obserwuj akt

Rozdział 4. Organy Naczelnej Izby

Najwyższym organem Naczelnej Izby jest Krajowy Zjazd.
1.
W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby wymienionych w art. 6 organy i siedziba Naczelnej Izby, ust. 1 pkt 2-5.
2.
Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb określa Naczelna Rada.
3.
Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada co 4 lata.
4.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada:
1)
z własnej inicjatywy;
2)
na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3)
na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad.
5.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje się w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.
Krajowy Zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:
1)
określa zasady etyki zawodowej;
2)
zajmuje stanowisko w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
3)
przyjmuje program działania samorządu;
4)
określa regulaminy organów Naczelnej Izby i ramowe regulaminy organów okręgowych izb;
5)
ustala regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków;
6)
ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika;
7)
wybiera Prezesa i pozostałych członków Naczelnej Rady, Przewodniczącego i pozostałych członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców;
8)
uchwala zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby;
9)
uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne;
10)
rozpatruje i zatwierdza sprawozdania organów Naczelnej Izby;
11)
określa wysokość i częstotliwość wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału;
12)
udziela absolutorium Naczelnej Radzie.
1.
W skład Naczelnej Rady wchodzą:
1)
Prezes Naczelnej Rady;
2)
członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd;
3)
przewodniczący okręgowych rad.
2.
Naczelna Rada wybiera spośród swoich członków Prezydium.
3.
Prezydium Naczelnej Rady stanowią Prezes i wybrani przez Naczelną Radę Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i członkowie.
4.
Prezydium działa w imieniu Naczelnej Rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem uchwalenia budżetu organów Naczelnej Izby.
1.
Naczelna Rada kieruje działalnością samorządu w okresie między Krajowymi Zjazdami, w szczególności:
1)
wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu;
2)
analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia;
3)
przygotowuje wnioski dotyczące zasad etyki zawodowej;
4)
ustala standardy zawodowe i standardy kwalifikacji zawodowych obowiązujące na poszczególnych stanowiskach pracy;
5)
określa zasady wykonywania obowiązku dotyczącego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne;
6)
reprezentuje samorząd, w tym w ustalaniu warunków umów związanych z przekazywaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych na realizację zadań określonych w art. 91 dofinansowanie izb z budżetu państwa, ust. 1;
7)
rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad;
8)
uchwala budżet organów Naczelnej Izby;
9)
podejmuje uchwały w innych sprawach należących do samorządu, niezastrzeżonych dla innych organów;
10)
ustala wzory pieczęci organów samorządu;
11)
prowadzi Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych;
12)
opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz zawodów medycznych.
2.
Naczelna Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje lub zespoły robocze.
3.
Naczelna Rada może zwrócić się do okręgowej rady o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu jej działania. Uchwała okręgowej rady powinna być podjęta w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady.
4.
Naczelna Rada uchyla uchwałę okręgowej rady sprzeczną z prawem, regulaminem wydanym na podstawie ustawy lub uchwałą wyższego organu.
W posiedzeniach Naczelnej Rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Naczelnego Sądu oraz Naczelny Rzecznik.
Naczelna Komisja Rewizyjna:
1)
kontroluje działalność finansową i gospodarczą Naczelnej Rady;
2)
przedstawia Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej Rady;
3)
przedstawia Naczelnej Radzie corocznie informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli;
4)
sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych.
Naczelny Sąd:
1)
rozpoznaje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
2)
rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;
3)
dokonuje wyboru zastępców Przewodniczącego Naczelnego Sądu spośród członków tego Sądu;
4)
składa Naczelnej Radzie okresowe informacje o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
5)
składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie kadencyjne;
6)
rozpoznaje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów;
7)
orzeka o wznowieniu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;
8)
przeprowadza szkolenia dla składów okręgowych sądów.
1.
Naczelny Rzecznik:
1)
prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej;
2)
sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników;
3)
sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądem pielęgniarek i położnych;
4)
rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;
5)
rozpatruje skargi na przewlekłość postępowania okręgowych rzeczników;
6)
składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności;
7)
szkoli okręgowych rzeczników i ich zastępców w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
8)
prowadzi działalność prewencyjną w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej.
2.
Z tytułu sprawowanego nadzoru oraz w ramach rozpatrywania skarg na przewlekłość postępowania Naczelny Rzecznik może:
1)
zaznajamiać się z materiałami zbieranymi w toku postępowania oraz z zamierzeniami prowadzącego postępowanie okręgowego rzecznika;
2)
wskazywać kierunki postępowania;
3)
składać okręgowemu zjazdowi sprawozdanie z działalności właściwego okręgowego rzecznika.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...