• Ustawa o samorządzie piel...
  26.05.2024

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2021.0.628 t.j. - Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Obserwuj akt

Rozdział 5. Organy okręgowej izby

Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd.
1.
W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swoim zasięgiem część obszaru działania izby.
2.
Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada na podstawie prowadzonych rejestrów.
3.
W okręgowym zjeździe mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w art. 7 organy okręgowej izby, ust. 1 pkt 2-5.
1.
Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.
2.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:
1)
z własnej inicjatywy;
2)
na wniosek Naczelnej Rady;
3)
na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej;
4)
na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.
3.
Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.
Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:
1)
ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
2)
rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;
3)
ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby;
4)
wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;
5)
wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
6)
odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
7)
udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;
8)
podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby.
Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:
1)
wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
2)
stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;
3)
prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
4)
powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
5)
prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
6)
składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;
7)
współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, okręgowa rada, po podjęciu uchwały o braku możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu w związku z ogłoszeniem takiego stanu, realizuje zadania, o których mowa w art. 30 uchwały okręgowego zjazdu pkt 1, w danym roku.
1.
W skład prezydium okręgowej rady wchodzą przewodniczący okręgowej rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.
2.
Prezydium działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art. 31 zadania okręgowej rady, pkt 6.
3.
W posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczący okręgowego sądu oraz okręgowy rzecznik.
Okręgowa komisja rewizyjna:
1)
kontroluje działalność finansową i gospodarczą okręgowej rady;
2)
składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3)
występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.
Okręgowy sąd:
1)
rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika;
2)
dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu;
3)
składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw;
4)
składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.
1.
Okręgowy rzecznik:
1)
prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
2)
sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
3)
składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
4)
organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.
2.
Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...