• Ustawa o samorządzie piel...
  18.04.2024

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2021.0.628 t.j. - Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych

Obserwuj akt

Rozdział 7. Majątek i gospodarka finansowa

Samorząd może prowadzić działalność gospodarczą.
1.
Na majątek izby składają się środki finansowe oraz mienie ruchome i nieruchomości.
2.
Majątek izby powstaje:
1)
ze składek członkowskich;
2)
z zapisów, darowizn, dotacji;
3)
z wpływów z działalności gospodarczej;
4)
z innych wpływów.
3.
Majątkiem izby zarządza właściwa rada.
4.
Podstawą gospodarki finansowej izby jest roczny budżet.
1.
Izby otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na:
1)
prowadzenie rejestrów pielęgniarek i położnych, w tym rejestrów pielęgniarek i położnych czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód;
2)
stwierdzanie oraz przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
2a)
prowadzenie postępowań związanych z zawieszaniem i pozbawianiem prawa wykonywania zawodu oraz ograniczaniem w wykonywaniu zawodu;
3)
wydawanie prawa wykonywania zawodu;
4)
wystawianie i wydawanie członkom samorządu zaświadczeń stwierdzających, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz innych zaświadczeń wymaganych przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej;
4a)
prowadzenie postępowań w przedmiocie niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu;
5)
działalność prewencyjną w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
6)
prowadzenie rejestru ukaranych;
7)
działalność informacyjną, o której mowa w art. 4 zadania samorządu ust. 2 pkt 12;
8)
koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zgodnie z art. 67 koszty postępowania ust. 1 i 2;
9)
działania, o których mowa w art. 4 zadania samorządu ust. 2 pkt 2a.
2.
Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem, dofinansować koszty związane z prowadzeniem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje w formie dotacji, na podstawie umów zawartych z odpowiednią okręgową radą lub Naczelną Radą, zawierających w szczególności:
1)
określenie wysokości finansowania;
2)
sposób dokonywania rozliczeń;
3)
sposób i terminy przekazywania środków.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia może przeprowadzić kontrolę realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w okresie trwania umowy i przez okres 5 lat po jej wygaśnięciu.
Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...