• Art. 4. sam. pow. - Zadan...
  15.07.2024

Ustawa o samorządzie powiatowym

Stan prawny aktualny na dzień: 15.07.2024

Dz.U.2024.0.107 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Art. 4. sam. pow.


Zadania publiczne powiatu o charakterze ponadgminnym

1.
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1)
edukacji publicznej;
2)
promocji i ochrony zdrowia;
3)
pomocy społecznej;
3a)
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4)
polityki prorodzinnej;
5)
wspierania osób niepełnosprawnych;
5a)
polityki senioralnej;
6)
transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7)
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8)
kultury fizycznej i turystyki;
9)
geodezji, kartografii i katastru;
10)
gospodarki nieruchomościami;
11)
administracji architektoniczno-budowlanej;
12)
gospodarki wodnej;
13)
ochrony środowiska i przyrody;
14)
rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
15)
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
16)
ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
17)
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
18)
ochrony praw konsumenta;
19)
utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
20)
obronności;
21)
promocji powiatu;
22)
współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
23)
działalności w zakresie telekomunikacji.
1a.
(uchylony)
2.
Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
3.
Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
4.
Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
5.
Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
6.
Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.
Art. 4. Zadania publiczne powiatu o charakterze ponadgminnym - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 29 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...