• Ustawa o samorządzie powi...
  23.05.2024

Ustawa o samorządzie powiatowym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2024.0.107 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Rozdział 4. Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat

1.
Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.
2.
Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:
1)
wymagających uregulowania w statucie;
2)
porządkowych, o których mowa w art. 41 powiatowe przepisy porządkowe;
3)
szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu;
4)
zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
1.
W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.
2.
Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1, mogą przewidywać za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
Porównania: 1
1.
Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.
2.
Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w art. 41 powiatowe przepisy porządkowe, w przypadkach nie cierpiących zwłoki, może wydać zarząd.
3.
Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu.
4.
Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2.
Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
1)
w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób;
2)
w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób.
3.
Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady powiatu na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
4.
Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady.
5.
Rada powiatu określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
1.
(uchylony)
2.
Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...