• Ustawa o samorządzie powi...
  13.06.2024

Ustawa o samorządzie powiatowym

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.2024.0.107 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Rozdział 6. Finanse powiatu

1.
Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 3
Porównania: 1 Przypisy: 1
Rada powiatu, określając tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, uwzględnia w szczególności obowiązki powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad tym projektem.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
Przekazywanie powiatowi, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia środków finansowych koniecznych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu.
2.
Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:
1)
zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu;
2)
emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu;
3)
dokonywania wydatków budżetowych;
4)
zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu;
5)
dysponowania rezerwą budżetu powiatu;
6)
blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Porównania: 1
Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:
1)
jawność debaty budżetowej;
2)
opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu;
3)
przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu;
4)
ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, o których mowa w art. 60 kompetencje zarządu w sprawach wykonywania budżetu powiatu ust. 2 pkt 1 i 2.
Porównania: 1
Porównania: 1
Dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu jest oddzielona od jej kasowego wykonania.
Porównania: 1
1.
Kontrolę gospodarki finansowej powiatu sprawuje regionalna izba obrachunkowa.
2.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...