• Ustawa o samorządzie powi...
  22.05.2024

Ustawa o samorządzie powiatowym

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.107 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Rozdział 7. Związki powiatów i związki powiatowo-gminne oraz stowarzyszenia i porozumienia powiatów

1.
W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami. Związek może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 6a wspólna obsługa jednostek przez powiat.
2.
Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze związku podejmują rady zainteresowanych powiatów.
3.
Prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.
4.
Do związków powiatów stosuje się odpowiednio art. 38 kompetencje starosty w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, odwołanie od decyzji starosty,
Porównania: 1
1.
Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2.
Związek ma osobowość prawną.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Utworzenie związku oraz przystąpienie powiatu do związku wymagają przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady odpowiednio przez rady zainteresowanych powiatów albo radę zainteresowanego powiatu.
1a.
Projekt statutu związku podlega uzgodnieniu z wojewodą.
1b.
Zajęcie stanowiska przez wojewodę następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu statutu. Przepisy art. 77b terminy zatwierdzenia, uzgodnienia, opiniowania lub zajęcia stanowiska w sprawie ust. 3 i art. 85 zaskarżenie rozstrzygnięć organu nadzorczego do sądu administracyjnego stosuje się odpowiednio.
1c.
W postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku powiaty zamierzające utworzyć związek reprezentuje starosta jednego z powiatów upoważniony przez starostów pozostałych powiatów.
2.
Statut związku powinien określać:
1)
nazwę i siedzibę związku;
2)
członków i czas trwania związku;
3)
zadania związku;
4)
organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania;
5)
zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku;
6)
zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku;
7)
zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych;
8)
zasady i tryb likwidacji związku;
9)
(uchylony)
10)
inne zasady określające współdziałanie.
3.
Statut związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
4.
Związek nabywa osobowość prawną z dniem ogłoszenia statutu.
Porównania: 1
1.
Zmiany statutu związku dokonuje zgromadzenie związku w formie uchwały. Przepisy art. 67 statut związku powiatów ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio.
2.
Uchwałę zmieniającą statut związku przewodniczący zgromadzenia związku przekazuje w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia radom powiatów uczestniczących w związku, a w przypadku gdy uchwała zmieniająca dotyczy przystąpienia do związku nowego powiatu – również radzie tego powiatu.
3.
Rada powiatu może, w formie uchwały, wnieść sprzeciw w stosunku do uchwały zmieniającej statut związku w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały zmieniającej statut związku.
4.
Zmiana statutu związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
1.
Związek podlega likwidacji na zasadach i w trybie określonych w statucie.
2.
Po zakończeniu likwidacji związek przekazuje wojewodzie informację o zakończeniu likwidacji oraz wniosek o wykreślenie związku z rejestru, o którym mowa w art. 68 rejestr związków powiatów ust. 1.
3.
Informacja o wykreśleniu związku z rejestru, o którym mowa w art. 68 rejestr związków powiatów ust. 1, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
1.
Rejestr związków powiatów prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej.
2.
Wpisu w rejestrze związków powiatów dokonuje się na podstawie zgłoszenia wojewody.
3.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć:
1)
rejestracji związku powiatów;
2)
zmiany statutu związku powiatów;
3)
wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów.
4.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera oświadczenie o zgodności z prawem uchwał stanowiących podstawę do dokonania zgłoszenia.
5.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb postępowania w sprawach:
a) rejestracji związku powiatów,
b) rejestracji zmiany statutu związku powiatów,
c) wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów,
2)
wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatów,
3)
wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatów,
4)
wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów,
5)
dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4,
6)
sposób prowadzenia rejestru związków powiatów, w tym sposób dokonywania wpisów w tym rejestrze,
7)
zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatów,
8)
tryb ogłaszania statutu związku powiatów, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu związku powiatów z rejestru związków powiatów
– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach dokonywania wpisów w rejestrze związków powiatów oraz ogłaszania aktów i informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz uwzględniając, że rejestr związków powiatów powinien zawierać w szczególności nazwę związku powiatów i jego siedzibę, oznaczenie powiatów uczestniczących w związku oraz wskazanie zadań związku.
Porównania: 1
1.
Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, zwane dalej „zgromadzeniem”.
2.
Zasady reprezentacji powiatu w związku określa rada powiatu, z tym że w skład zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów uczestniczących w związku.
Porównania: 1
1.
Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.
2.
Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem w stosunku do uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
3.
Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
4.
Sprzeciwu nie można zgłosić wobec uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
Porównania: 1
1.
Organem wykonawczym związku jest zarząd.
2.
Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród członków zgromadzenia.
3.
O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór członków zarządu spoza członków zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu zarządu związku.
Porównania: 1
1.
Do gospodarki finansowej związku powiatów stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej powiatu.
2.
Plan finansowy związku uchwala zgromadzenie związku.
Porównania: 1
1.
W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z gminami, tworząc związek powiatowo-gminny. Związek może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 6a oraz w art. 10a wspólna obsługa jednostek przez gminę ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2.
Do związku powiatowo-gminnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związku powiatów, z tym że:
1)
w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku powiatowo-gminnego powiaty i gminy zamierzające utworzyć związek reprezentuje starosta jednego z powiatów albo wójt jednej z gmin upoważniony przez starostów i wójtów pozostałych powiatów i gmin;
2)
zasady reprezentacji jednostek w związku określa statut związku.
1.
Rejestr związków powiatowo-gminnych prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej. Przepisy art. 68 rejestr związków powiatów ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.
2.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb postępowania w sprawach:
a) rejestracji związku powiatowo-gminnego,
b) rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego,
c) wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych,
2)
wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego,
3)
wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatowo-gminnego,
4)
wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych,
5)
dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4,
6)
sposób prowadzenia rejestru związków powiatowo-gminnych, w tym sposób dokonywania wpisów w tym rejestrze,
7)
zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatowo-gminnych,
8)
tryb ogłaszania statutu związku powiatowo-gminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych
– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach dokonywania wpisów w rejestrze związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania aktów i informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz uwzględniając, że rejestr związków powiatowo-gminnych powinien zawierać w szczególności nazwę związku powiatowo-gminnego i jego siedzibę, oznaczenie powiatów i gmin uczestniczących w związku oraz wskazanie zadań związku.
1.
Do związku powiatów może przystąpić gmina. W takim przypadku następuje przekształcenie związku powiatów w związek powiatowo-gminny.
2.
Przekształcenie związku powiatów lub przekształcenie związku międzygminnego w związek powiatowo-gminny wymaga zmiany statutu związku w trybie i na zasadach dotyczących odpowiednio związku powiatów albo związku międzygminnego.
3.
Związek powiatowo-gminny z dniem ogłoszenia statutu wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego związku.
4.
Organy związku powiatowo-gminnego stają się organami właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych.
5.
Ujawnienie w księgach wieczystych lub w rejestrach przejścia na związek, o którym mowa w ust. 1, praw ujawnionych w tych księgach lub w rejestrach następuje na wniosek związku.
1.
Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych.
2.
W zakresie nieuregulowanym treścią porozumienia do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związków powiatów.
Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i województwami.
2.
Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.
Porównania: 1
Zasady przystępowania powiatu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...