• Ustawa o skutkach wprowad...
  27.02.2024

Ustawa o skutkach wprowadzania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2001.63.640 - Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro

Obserwuj akt
Ustawa określa skutki dla polskiego porządku prawnego wprowadzenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, należących do Unii Gospodarczej i Walutowej, wspólnej waluty euro, w tym zasady wymiany banknotów i monet nominowanych w walutach narodowych tych państw na banknoty i monety nominowane w euro.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
waluta narodowa - walutę wymienialną będącą prawnym środkiem płatniczym w państwie członkowskim Unii Europejskiej należącym do Unii Gospodarczej i Walutowej,
2)
euro - wspólną walutę państw członkowskich Unii Europejskiej należących do Unii Gospodarczej i Walutowej,
3)
bank - bank krajowy oraz oddział banku zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64), które posiadają upoważnienie do wykonywania czynności obrotu dewizowego.
1.
Jeżeli wartość świadczenia pieniężnego, w tym wartość zabezpieczenia spełnienia świadczenia, podlegającego wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrażona została w walucie narodowej, a termin spełnienia tego świadczenia przypada po dniu 31 grudnia 2001 r., świadczenie to, z zastrzeżeniem ust. 2, powinno być spełnione w euro.
2.
Jeżeli termin spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem świadczenia spełnianego przez banki, przypada w okresie między dniem 1 stycznia 2002 r. a dniem 28 lutego 2002 r., spełnienie świadczenia może nastąpić w walucie narodowej.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do świadczeń spełnianych w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
1.
Przeliczeniu na euro podlegają wyrażone w walutach narodowych środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych.
2.
Przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonują banki według stanu na dzień 1 stycznia 2002 r.
3.
Od przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat.
1.
Wykonanie zobowiązania w sposób określony w art. 3 waluta spełnienia świadczenia, ust. 1 oraz wykonanie obowiązku określonego w art. 4 przeliczenie środków na rachunkach bankowych na euro, następuje z zastosowaniem kursów euro w stosunku do walut narodowych, wskazanych w tabeli zawartej w załączniku do ustawy.
2.
Ustalenie wysokości świadczenia w euro w wyniku zastosowania jednego z kursów, o których mowa w ust. 1, następuje z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
1.
Obowiązek wykonania zobowiązania zgodnie z przepisami art. 3 waluta spełnienia świadczenia, i art. 5 wykonanie zobowiązań, ustalanie wysokości świadczenia w euro, oraz obowiązek przeliczenia określony w art. 4 przeliczenie środków na rachunkach bankowych na euro, nie stanowią podstawy do wypowiedzenia, odstąpienia, rozwiązania lub zmiany pozostałych warunków umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2002 r., w szczególności do zmiany oprocentowania.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy zmiany oprocentowania depozytów bankowych istniejących w dniu wejścia w życie ustawy, z tym że zmiana ta nie może powodować dla klientów banków pogorszenia efektywnych warunków oprocentowania depozytów.
1.
Do dnia 31 grudnia 2002 r. na zlecenie osób fizycznych posiadających obywatelstwo polskie dokonywana jest, z zastosowaniem kursów, o których mowa w art. 5 wykonanie zobowiązań, ustalanie wysokości świadczenia w euro, ust. 1, wymiana banknotów lub monet nominowanych w walutach narodowych na znaki pieniężne (banknoty i monety) nominowane w euro.
2.
Wymiany, o której mowa w ust. 1, dokonują prowadzące obsługę kasową jednostki organizacyjne Narodowego Banku Polskiego oraz banki.
3.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty pobieranej przez banki, w okresie, o którym mowa w ust. 1, z tytułu wymiany banknotów i monet nominowanych w walutach narodowych na znaki pieniężne (banknoty i monety) nominowane w euro, mając na względzie koszty wymiany oraz wysokość opłat pobieranych przez banki centralne lub inne podmioty dokonujące takiej wymiany w państwach należących do Unii Gospodarczej i Walutowej.
W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem art. 8 zmiana ustawy - Kodeks celny, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIK

TABELA KURSÓW EURO W STOSUNKU DO WALUT NARODOWYCH

1 EUR = szylingów austriackich (ATS) 13,7603 Austria
  franków belgijskich (BEF) 40,3399 Belgia
  marek fińskich (FIM) 5,94573 Finlandia
  franków francuskich (FRF) 6,55957 Francja
  drachm greckich (GRD) 340,750 Grecja
  peset hiszpańskich (ESP) 166,386 Hiszpania
  guldenów holenderskich (NLG) 2,20371 Holandia
  funtów irlandzkich (IEP) 0,787564 Irlandia
  franków luksemburskich (LUF) 40,3399 Luksemburg
  marek niemieckich (DEM) 1,95583 Niemcy
  eskudo portugalskich (PTE) 200,482 Portugalia
  lirów włoskich (ITL) 1936,27 Włochy
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...