• Art. 15. słuzb. cywil. -...
  16.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Art. 15. słuzb. cywil.


Zadania Szefa Służby Cywilnej

1.
Szef Służby Cywilnej realizuje zadania określone w ustawie, w szczególności:
1)
czuwa nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej;
2)
kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
3)
gromadzi informacje o korpusie służby cywilnej;
4)
przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;
5)
monitoruje i nadzoruje wykorzystanie środków, o których mowa w art. 7 limit mianowań urzędników w służbie cywilnej i określanie środków na wynagrodzenia i szkolenia ust. 1;
6)
planuje, organizuje i nadzoruje szkolenia centralne w służbie cywilnej;
7)
upowszechnia informacje o służbie cywilnej;
8)
zapewnia warunki upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy;
8a)
prowadzi działania promujące służbę cywilną;
9)
prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach dotyczących służby cywilnej.
2.
Szef Służby Cywilnej przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów projekt strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, która zawiera diagnozę służby cywilnej, określenie celów strategicznych, systemu realizacji oraz ram finansowych.
3.
Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, strategię zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
4.
Szef Służby Cywilnej może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy.
5.
Szef Służby Cywilnej przetwarza dane osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz zbiera, wykorzystuje i przetwarza inne informacje w celu realizacji ustawowych zadań.
6.
Szef Służby Cywilnej zbiera i przetwarza szczegółowe dane o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach członków korpusu służby cywilnej.
7.
Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie.
8.
Szef Służby Cywilnej może tworzyć zespoły jako organy opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zakresu działania Szefa Służby Cywilnej.
9.
Szef Służby Cywilnej określi, w drodze zarządzenia, standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
10.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.
Art. 15. Zadania Szefa Służby Cywilnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...