• Art. 28. słuzb. cywil. -...
  24.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Art. 28. słuzb. cywil.


Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

1.
Dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39 wskazanie absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pierwszych stanowisk pracy, ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanym dalej "Biuletynem urzędu", oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej "Biuletynem Kancelarii".
2.
Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:
1)
nazwę i adres urzędu;
2)
określenie stanowiska pracy;
3)
wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4)
zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;
4a)
informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy;
4b)
informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
5)
wskazanie wymaganych dokumentów;
6)
termin i miejsce składania dokumentów.
2a.
Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 3, określa się w sposób następujący:
1)
wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy;
2)
wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy.
2b.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych, ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
3.
Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii.
4.
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszcza się w Biuletynie Kancelarii drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na jego stronach internetowych.
5.
Umieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Kancelarii jest bezpłatne.

Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego – art. 28 ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy otrzyma poniższe brzmienie:
1. Dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39 wskazanie absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pierwszych stanowisk pracy, zamieszcza ogłoszenie o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Biuletynem Kancelarii”, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a system teleinformatyczny w służbie cywilnej ust. 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanym dalej „Biuletynem urzędu”. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Kancelarii jest bezpłatne.
2.
Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności:
1)
nazwę i adres urzędu;
2)
określenie stanowiska pracy;
3)
określenie wymiaru czasu pracy;
4)
określenie liczby stanowisk pracy;
5)
określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie z jego opisem wraz ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
6)
określenie zakresu wykonywanych zadań;
7)
informację o warunkach pracy;
8)
informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%;
9)
wskazanie wymaganych dokumentów i oświadczeń, zwanych dalej „wymaganymi dokumentami”;
10)
określenie terminu i sposobów złożenia wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej, a w odniesieniu do wymaganych dokumentów w postaci papierowej – także określenie miejsca ich złożenia;
11)
wysokość wynagrodzenia zasadniczego.
3.
Jeżeli nabór jest przeprowadzany na stanowisko pracy, o którym mowa w art. 5 zatrudnienie w służbie cywilnej osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego ust. 1, ogłoszenie o naborze zawiera także informację, że o zatrudnienie może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie.
4.
Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 5, określa się w następujący sposób:
1)
wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy;
2)
wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy.
5.
Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa, o którym mowa w art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych ust. 4, składa wraz z wymaganymi dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
6.
Termin złożenia wymaganych dokumentów nie może być krótszy niż 5 dni od dnia ogłoszenia naboru w Biuletynie Kancelarii.
7.
Kandydat składa wymagane dokumenty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a system teleinformatyczny w służbie cywilnej ust. 1. Kandydat może złożyć wymagane dokumenty w postaci papierowej.
Art. 28. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...