• Ustawa o służbie cywilnej...
  24.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 101, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. poz. 674, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 953, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. poz. 473, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. poz. 673, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. poz. 851, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz. 115, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. poz. 2027, z 2006 r. poz. 1217, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. poz. 1997, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. poz. 291 poz. 411 poz. 416, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. poz. 371, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. poz. 287, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. poz. 65, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. poz. 1700): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. poz. 1947, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. poz. 1118, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. poz. 1701, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. poz. 398, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. poz. 439, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. poz. 594): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. poz. 1711, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. poz. 199, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. poz. 777, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 625, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. poz. 92 i poz. 1463) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. poz. 437, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. poz. 74, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. poz. 689, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1255, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1 Przypisy: 1
W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. poz. 1117, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. poz. 275, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. poz. 276 oraz z 2008 r. poz. 583): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 1321, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. poz. 1577, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. poz. 84, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. poz. 2441, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. poz. 2019, z późn. zm. ): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. poz. 1379, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 1403, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. poz. 874, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. poz. 696, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. poz. 2087, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. poz. 1386, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. poz. 94, z późn. zm.) j: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. poz. 1694, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. poz. 849) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1655, z późn. zm.)wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. poz. 842, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1702): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. poz. 1800, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1027, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 2507, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1417, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. poz. 331, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 634): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. poz. 1227) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...