• Ustawa o służbie cywilnej...
  16.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy służby cywilnej, zatrudnieni na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 215 utrata mocy ustawy o służbie cywilnej, stają się pracownikami służby cywilnej w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Z dniem wejścia w życie ustawy urzędnicy służby cywilnej, mianowani na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 215 utrata mocy ustawy o służbie cywilnej, stają się urzędnikami służby cywilnej w rozumieniu niniejszej ustawy.
1.
Do umów o pracę zawartych na czas określony z osobami, które podjęły po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
W przypadku gdy do zakończenia okresu, na który została zawarta umowa, pozostał co najmniej rok, pracownik służby cywilnej może wyrazić zgodę na zastosowanie wobec niego zasad dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, przewidzianych w art. 37 pierwsza ocena w służbie cywilnej,
3.
Do postępowań dotyczących naboru do służby cywilnej wszczętych na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
Do służby przygotowawczej rozpoczętej i niezakończonej do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
5.
Do ocen okresowych urzędników służby cywilnej niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Orzeczenia: 1
1.
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, członka korpusu służby cywilnej, który jest zatrudniony w tym samym urzędzie, w którym zajmuje w dniu wejścia w życie ustawy wysokie stanowisko państwowe, stające się wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej na podstawie niniejszej ustawy, przenosi się - za jego zgodą - na wyższe stanowisko w służbie cywilnej odpowiadające zajmowanemu wysokiemu stanowisku państwowemu.
2.
Przeniesienia członka korpusu służby cywilnej, o którym mowa w ust. 1, dokonuje:
1)
Szef Służby Cywilnej z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów - na stanowisko dyrektora generalnego urzędu;
2)
dyrektor generalny urzędu - na stanowisko wymienione w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 2;
3)
Główny Lekarz Weterynarii - na stanowiska wymienione w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 3;
4)
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - na stanowiska kierujących komórkami organizacyjnymi w tym urzędzie i ich zastępców.
3.
W dniu poprzedzającym dzień przeniesienia członka korpusu służby cywilnej, o którym mowa w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powołania na wysokim stanowisku państwowym wygasa, a urlop bezpłatny udzielony na czas powołania na to stanowisko ulega zakończeniu.
4.
W razie niewyrażenia przez członka korpusu służby cywilnej zgody na przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, z upływem 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, stosunek pracy na podstawie powołania na wysokim stanowisku państwowym wygasa, a urlop bezpłatny udzielony na czas powołania na to stanowisko ulega zakończeniu. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza członkowi korpusu służby cywilnej stanowisko pracy, co najmniej równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem zajmowanym przed powołaniem na wysokie stanowisko państwowe oraz zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.
1.
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, członka korpusu służby cywilnej, który jest zatrudniony w innym urzędzie niż urząd, w którym zajmuje w dniu wejścia w życie ustawy wysokie stanowisko państwowe, stające się wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej na podstawie niniejszej ustawy, przenosi się - za jego zgodą - do tego urzędu i wyznacza mu się wyższe stanowisko w służbie cywilnej odpowiadające zajmowanemu wysokiemu stanowisku państwowemu.
2.
Przeniesienia i wyznaczenia stanowiska członkowi korpusu służby cywilnej, o którym mowa w ust. 1, dokonuje:
1)
Szef Służby Cywilnej z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów - na stanowisko dyrektora generalnego urzędu;
2)
dyrektor generalny urzędu, w którym członek korpusu służby cywilnej ma być zatrudniony - na stanowisko wymienione w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 2;
3)
Główny Lekarz Weterynarii - na stanowiska wymienione w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 3;
4)
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - na stanowiska kierujących komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ich zastępców.
3.
W dniu poprzedzającym dzień przeniesienia członka korpusu służby cywilnej, o którym mowa w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powołania na wysokim stanowisku państwowym wygasa, a urlop bezpłatny udzielony na czas powołania na to stanowisko ulega zakończeniu. Przepis art. 75 przekazanie akt osobowych w razie przeniesienia urzędnika lub pracownika do innego urzędu stosuje się odpowiednio.
4.
W razie niewyrażenia przez członka korpusu służby cywilnej zgody na przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, z upływem 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy stosunek pracy na podstawie powołania na wysokim stanowisku państwowym wygasa, a urlop bezpłatny udzielony na czas powołania na to stanowisko ulega zakończeniu. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza członkowi korpusu służby cywilnej stanowisko pracy, co najmniej równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem zajmowanym przed powołaniem na wysokie stanowisko państwowe oraz zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.
1.
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, osoba niebędąca członkiem korpusu służby cywilnej, zajmująca w dniu wejścia w życie ustawy wysokie stanowisko państwowe, stające się wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej na podstawie niniejszej ustawy, otrzymuje propozycję zatrudnienia na odpowiadającym temu stanowisku wyższym stanowisku w służbie cywilnej, a w przypadku jej nieprzyjęcia - na innym stanowisku w tym samym urzędzie, zgodnym z jej kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.
2.
Propozycję zatrudnienia w służbie cywilnej osoby, o której mowa w ust. 1, przedstawia:
1)
Szef Służby Cywilnej z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów - osobie zajmującej stanowisko wymienione w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 1;
2)
dyrektor generalny urzędu - osobie zajmującej stanowisko wymienione w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 2;
3)
Główny Lekarz Weterynarii - osobie zajmującej stanowisko wymienione w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 3;
4)
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - osobie zajmującej stanowisko kierującego albo zastępcy kierującego komórką organizacyjną w tym urzędzie.
3.
W razie przyjęcia propozycji, o których mowa w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powołania przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem art. 35 umowa o pracę pracownika służby cywilnej ust. 7.
4.
W razie nieprzyjęcia propozycji, o których mowa w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powołania wygasa z upływem 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
1.
W okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadza się nabór w rozumieniu art. 56 uchylony na stanowiska dyrektorów generalnych urzędów, o których mowa w art. 52pkt 1, stanowiska kierujących departamentami lub komórkami równorzędnymi, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 2, stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 3 oraz stanowiska kierujących komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jeżeli stanowiska te są zajmowane przez osoby, do których miał zastosowanie art. 80 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, przeniesione na te stanowiska na podstawie art. 193 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 lub art. 194 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 albo zatrudnione na tych stanowiskach na podstawie art. 195 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, niespełniające warunków wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą zajmować dotychczasowe stanowiska do dnia obsadzania tych stanowisk w wyniku przeprowadzonego naboru, nie dłużej jednak niż przez rok od dnia wejścia w życie ustawy.
3.
Osobę, o której mowa w ust. 1, przenosi się na inne stanowisko urzędnicze z dniem obsadzenia jej dotychczasowego stanowiska w wyniku przeprowadzonego naboru, albo potwierdza się ponowne objęcie przez nią jej dotychczasowego stanowiska, jeżeli została ona wybrana spośród osób wyłonionych w drodze naboru na to stanowisko. Do przeniesienia na inne stanowisko urzędnicze stosuje się odpowiednio art. 61 uchylony niniejszej ustawy.
1.
W terminie 30 dni od dnia wejścia ustawy w życie osobę zatrudnioną w placówce zagranicznej na wysokim stanowisku państwowym, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, przenosi się na odpowiadające temu stanowisku kierownicze stanowisko w placówce zagranicznej.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 3, z dniem przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powołania przekształca się odpowiednio w:
1)
stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli przed powołaniem na wysokie stanowisko państwowe, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, osoba była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku w służbie cywilnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych;
2)
stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony - do dnia odwołania z placówki zagranicznej, jeżeli przed powołaniem na wysokie stanowisko państwowe, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, osoba nie była zatrudniona na stanowisku w służbie cywilnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych;
3)
stosunek pracy na podstawie mianowania, jeżeli przed powołaniem na wysokie stanowisko państwowe, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, osoba była zatrudniona na podstawie mianowania na stanowisku w służbie cywilnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.
3.
Stosunek pracy na podstawie powołania:
1)
osób, które przed powołaniem na wysokie stanowisko państwowe, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, były zatrudnione na podstawie powołania przez dyrektora generalnego służby zagranicznej dokonanego na podstawie art. 18 nawiązanie z ambasadorem stosunku pracy, odwołanie ambasadora ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej,
2)
osób, które zostały powołane na stanowisko kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, a przed powołaniem na to stanowisko nie były zatrudnione w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych
- pozostaje w mocy, przy czym stosuje się do niego przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.
Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu na podstawie art. 193 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 albo art. 194 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, a także urzędnikowi służby cywilnej, któremu wyznaczono stanowisko pracy na podstawie art. 193 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4 albo art. 194 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4 przyznaje się kolejny stopień służbowy, jeżeli jego bezpośredni przełożony sporządził umotywowany wniosek o jego przyznanie.
1.
Stosunek pracy na podstawie powołania osoby zajmującej w dniu wejścia w życie ustawy stanowisko:
1)
kierownika centralnego urzędu administracji rządowej i jego zastępcy,
2)
prezesa agencji państwowej i jego zastępcy,
3)
prezesa zarządu państwowego funduszu celowego i jego zastępcy,
4)
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy,
5)
kierownika państwowej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra i jego zastępcy
- objęte przepisami ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, nie ulega zmianie.
2.
Członek korpusu służby cywilnej zajmujący w dniu wejścia w życie ustawy stanowisko, o którym mowa w ust. 1, może korzystać z urlopu bezpłatnego udzielonego na czas powołania na to stanowisko, do dnia ustania stosunku pracy na tym stanowisku. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza członkowi korpusu służby cywilnej stanowisko pracy, co najmniej równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem zajmowanym przed powołaniem na wysokie stanowisko państwowe oraz zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.
1.
Stosunek pracy osoby zajmującej w dniu wejścia w życie ustawy stanowisko dyrektora departamentu (kierownika komórki równorzędnej) w państwowej jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra oraz jego zastępcy, objęte przepisami ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, przekształca się z dniem wejścia w życie ustawy w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, chyba że odrębne przepisy przewidują nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osoby pełniącej w dniu wejścia w życie ustawy funkcję dyrektora departamentu (kierownika komórki równorzędnej) oraz jego zastępcy, objętej przepisami ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, mianowanej na podstawie odrębnych przepisów.
3.
Członek korpusu służby cywilnej zajmujący w dniu wejścia w życie ustawy stanowisko, o którym mowa w ust. 1, może korzystać z urlopu bezpłatnego udzielonego na czas powołania na to stanowisko, do dnia ustania stosunku pracy na tym stanowisku. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza członkowi korpusu służby cywilnej stanowisko pracy, co najmniej równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem zajmowanym przed powołaniem na wysokie stanowisko państwowe oraz zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.
Członkowi korpusu służby cywilnej, o którym mowa w art. 193 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4, art. 194 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 4, oraz osobie, o której mowa w art. 195 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 3, przysługuje prawo do wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości, jeżeli byłoby ono wyższe od przysługującego na nowym stanowisku, przez okres:
1)
jednego miesiąca - jeżeli na stanowisku, zajmowanym w dniu wejścia w życie ustawy, byli zatrudnieni nie dłużej niż 3 miesiące;
2)
dwóch miesięcy - jeżeli na stanowisku, zajmowanym w dniu wejścia w życie ustawy, byli zatrudnieni dłużej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy;
3)
trzech miesięcy - jeżeli na stanowisku, zajmowanym w dniu wejścia w życie ustawy, byli zatrudnieni dłużej niż 12 miesięcy.
W okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy warunek posiadania kompetencji kierowniczych na stanowiskach, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz w ustawach zmienianych w art 135-139, art 141-143, art 145-147, art 149-156, art. 158 zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 159 zmiana ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, art 161-185 oraz art 187-189, uważa się za spełniony przez osoby, które:
1)
uzyskały świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym, wydane na podstawie art. 7 ust. 5 lub art. 8 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych;
2)
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej osiągnęły miejsce uprawniające do mianowania na podstawie ustawy uchylanej w art. 215 utrata mocy ustawy o służbie cywilnej.
W okresie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy, przy przeprowadzaniu naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, do osób, o których mowa w art. 202 przepisy przejściowe i dostosowujące, nie stosuje się warunków określonych w art. 53 wymagania wobec kandydata na wyższe stanowisko w służbie cywilnej pkt 4 i 5.
1.
W okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, na stanowisko, o którym mowa w art. 54 obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej ust. 2, może być przeniesiony pracownik służby cywilnej, któremu bezpośredni przełożony wydał pozytywną opinię dotyczącą jego dotychczasowej pracy wykonywanej w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających przeniesienie.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do urzędnika służby cywilnej, któremu nie sporządzono oceny okresowej na podstawie przepisów dotychczasowych w okresie 24 miesięcy poprzedzających przeniesienie.
1.
Do dnia 31 grudnia 2009 r. wynagrodzenie miesięczne członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na wyższym stanowisku w służbie cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.
2.
Do ustalania wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych.
3.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób zajmujących stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej.
1.
Do dnia 31 grudnia 2009 r. wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika państwowej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra oraz jego zastępcy, a także dyrektora departamentu (kierownika komórki równorzędnej) w państwowej jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra oraz jego zastępcy składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku za wieloletnią pracę.
2.
Do dnia 31 grudnia 2009 r. do osoby, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 91 nagroda jubileuszowa, art. 93 nagroda z funduszu nagród ust. 1 oraz art. 94 odprawa emerytalna lub rentowa i art. 95 należności członka korpusu delegowanego do zajęć poza siedzibą urzędu.
3.
Do ustalania wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych.
4.
Do ustalania dodatku za wieloletnią pracę osoby, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 90 dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 99 rozporządzenie w sprawie stanowisk, wymogów kwalifikacyjnych i należności pieniężnych członków korpusu służby cywilnej.
5.
Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą osób wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.
1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 69 ustawy uchylanej w art. 215 utrata mocy ustawy o służbie cywilnej zachowują moc do dnia 31 grudnia 2009 r.
2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26 , art. 52 ust. 5, art. 54 ust. 2, art. 65 ust. 4, art. 67 ust. 3, art. 70 , art. 77 ust. 3, art. 79 , art. 87 i art. 96 ustawy uchylanej w art. 215 utrata mocy ustawy o służbie cywilnej zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, art. 82 rozporządzenie w sprawie ocen okresowych , art. 84 rozporządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w korpusie służby cywilnej ust. 2, art. 95 należności członka korpusu delegowanego do zajęć poza siedzibą urzędu ust. 5, art. 97 czas pracy i rozkład czasu pracy członków korpusu służby cywilnej ust. 3, art. 101 rozporządzenie w sprawie szczególnych uprawnień niektórych kategorii członków korpusu służby cywilnej, art. 110 aplikacja legislacyjna ust. 3, art. 112 rozporządzenie w sprawie szkoleń w służbie cywilnej , art. 120 rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia członków komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców i art. 130 rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego niniejszej ustawy.
Znosi się Radę Służby Publicznej, powołaną na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych.
Z dniem wejścia w życie ustawy:
1)
stosunek pracy osoby powołanej na stanowisko Sekretarza Rady Ministrów wygasa;
2)
osoba zajmująca stanowisko Sekretarza Rady Ministrów obejmuje funkcję Sekretarza Rady Ministrów.
1.
Do pierwszego składu Rady Służby Cywilnej Prezes Rady Ministrów powołuje 4 członków Rady, o których mowa w art. 20 skład i tryb powoływania członków Rady ust. 2 - na 3 lata, a pozostałych 4 członków - na 6 lat.
2.
Do pierwszego składu Rady Służby Cywilnej Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady, o których mowa w art. 20 skład i tryb powoływania członków Rady ust. 3, na okres pozostały do czasu zakończenia kadencji Sejmu wybranego w dniu 21 października 2007 r.
Do czasu powołania Szefa Służby Cywilnej, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, zadania Szefa Służby Cywilnej wykonuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1.
Komisje dyscyplinarne utworzone przed dniem wejścia w życie ustawy ulegają likwidacji z upływem 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, z wyjątkiem Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, która działa do końca kadencji.
2.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, sprawy wszczęte i niezakończone prowadzą komisje dyscyplinarne właściwe dla urzędów, w których byli zatrudnieni obwinieni w dniu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
1.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się art. 113 odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej ust. 5, chyba że przepisy dotychczasowe są korzystniejsze dla obwinionego.
2.
Do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy o zatarciu kary i zniszczeniu odpisu orzeczenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...