• Ustawa o służbie cywilnej...
  24.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Rozdział 3. Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej

1.
Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4.
2.
Nabór, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
3.
Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska związane z obronnością kraju odbywa się z uwzględnieniem pierwszeństwa w zatrudnieniu przysługującego osobom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej, o których mowa w art. 235 ewidencja stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655).
1. Dyrektor generalny urzędu powołuje komisję, której zadaniem jest przeprowadzenie naboru w sposób gwarantujący zachowanie otwartości i konkurencyjności.
2. W skład komisji wchodzą osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.
3. Członek komisji ma obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych w trakcie naboru informacji o kandydatach.

(Art. 26a komisja do przeprowadzenia naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego)
1.
Główny Lekarz Weterynarii organizuje nabór na stanowiska granicznego lekarza weterynarii i jego zastępcy.
2.
(uchylony)
3.
Do naboru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
1. Szef Służby Cywilnej prowadzi system teleinformatyczny, który umożliwia:
1)
zamieszczanie ogłoszeń o naborze oraz o wyniku naboru;
2)
składanie wymaganych dokumentów, po zastosowaniu zapewnionych w systemie teleinformatycznym sposobów potwierdzenia pochodzenia;
3)
dokumentowanie przebiegu naboru, w tym oceny kandydatów;
4)
założenie profilu użytkownika systemu teleinformatycznego.
2. Szef Służby Cywilnej jest administratorem systemu teleinformatycznego i zapewnia jego funkcjonowanie, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego;
2)
zapewnia integralność danych w systemie teleinformatycznym;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego;
5)
określa zasady bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w systemie teleinformatycznym.
3. W systemie teleinformatycznym są przetwarzane następujące dane osobowe użytkownika:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
data urodzenia;
3)
płeć;
4)
obywatelstwo;
5)
informacja, czy posiada ważną Kartę Polaka;
6)
adres poczty elektronicznej;
7)
numer telefonu;
8)
wykształcenie;
9)
kwalifikacje zawodowe;
10)
przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
11)
informacja o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 4 wymogi wobec kandydata do zatrudnienia w służbie cywilnej pkt 2 i 3 i art. 4a negatywne przesłanki zatrudnienia w służbie cywilnej, oraz warunków wynikających z przepisów szczególnych;
12)
informacja o niepełnosprawności uzyskana na podstawie art. 28 ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy ust. 5.
4. Szef Służby Cywilnej jako administrator danych przetwarza w systemie teleinformatycznym dane osobowe użytkowników tego systemu w celu realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4.
5. Czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje dyrektor generalny urzędu lub osoba przez niego upoważniona. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym następuje z wykorzystaniem loginu i hasła dostępowego do konta użytkownika po uprzednim uwierzytelnieniu tego konta z wykorzystaniem służbowego adresu poczty elektronicznej.

(Art. 27a system teleinformatyczny w służbie cywilnej wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw RP komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego)
1.
Dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39 wskazanie absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pierwszych stanowisk pracy, ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanym dalej "Biuletynem urzędu", oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej "Biuletynem Kancelarii".
2.
Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:
1)
nazwę i adres urzędu;
2)
określenie stanowiska pracy;
3)
wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4)
zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;
4a)
informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy;
4b)
informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
5)
wskazanie wymaganych dokumentów;
6)
termin i miejsce składania dokumentów.
2a.
Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 3, określa się w sposób następujący:
1)
wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy;
2)
wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy.
2b.
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych, ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
3.
Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii.
4.
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszcza się w Biuletynie Kancelarii drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na jego stronach internetowych.
5.
Umieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Kancelarii jest bezpłatne.

Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego – art. 28 ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy otrzyma poniższe brzmienie:
1. Dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39 wskazanie absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pierwszych stanowisk pracy, zamieszcza ogłoszenie o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Biuletynem Kancelarii”, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a system teleinformatyczny w służbie cywilnej ust. 1, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanym dalej „Biuletynem urzędu”. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Kancelarii jest bezpłatne.
2.
Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności:
1)
nazwę i adres urzędu;
2)
określenie stanowiska pracy;
3)
określenie wymiaru czasu pracy;
4)
określenie liczby stanowisk pracy;
5)
określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie z jego opisem wraz ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
6)
określenie zakresu wykonywanych zadań;
7)
informację o warunkach pracy;
8)
informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%;
9)
wskazanie wymaganych dokumentów i oświadczeń, zwanych dalej „wymaganymi dokumentami”;
10)
określenie terminu i sposobów złożenia wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej, a w odniesieniu do wymaganych dokumentów w postaci papierowej – także określenie miejsca ich złożenia;
11)
wysokość wynagrodzenia zasadniczego.
3.
Jeżeli nabór jest przeprowadzany na stanowisko pracy, o którym mowa w art. 5 zatrudnienie w służbie cywilnej osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego ust. 1, ogłoszenie o naborze zawiera także informację, że o zatrudnienie może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie.
4.
Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 5, określa się w następujący sposób:
1)
wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy;
2)
wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy.
5.
Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa, o którym mowa w art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych ust. 4, składa wraz z wymaganymi dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
6.
Termin złożenia wymaganych dokumentów nie może być krótszy niż 5 dni od dnia ogłoszenia naboru w Biuletynie Kancelarii.
7.
Kandydat składa wymagane dokumenty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a system teleinformatyczny w służbie cywilnej ust. 1. Kandydat może złożyć wymagane dokumenty w postaci papierowej.
Porównania: 1 Przypisy: 4
1. Kandydat składa dokumenty w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27a system teleinformatyczny w służbie cywilnej ust. 1, po uwierzytelnieniu.
2. Uwierzytelnienie kandydata w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego albo innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej systemie identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a krajowy schemat identyfikacji elektronicznej ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234).
3. Kandydat:
1)
składa wymagane dokumenty w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub
2)
akceptuje treść wymaganego oświadczenia, co jest równoważne z jego złożeniem.
(Art. 28a forma składania dokumentów przez kandydata do zatrudnienia w korpusie służby cywilnej wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego)
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego – art. 29 dane kandydatów i wynik naboru do korpusu służby cywilnej jako informacja publiczna będzie uchylony.
Orzeczenia: 1
1.
W toku naboru komisja, o której mowa w art. 30 protokół z naboru na wolne stanowiska pracy ust. 2 pkt 5, wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia dyrektorowi generalnemu urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.
2.
Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.

Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw RP komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego – art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych otrzyma poniższe brzmienie:
Art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych, wyłonienie najlepszych kandydatów do zatrudnienia w korpusie służby cywilnej
1.
Komisja przeprowadzająca nabór wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spośród tych, którzy spełnili wymagania niezbędne, i przedstawia ich dyrektorowi generalnemu urzędu.
2.
Przy wyborze najlepszych kandydatów komisja bierze pod uwagę poziom spełniania wymagań niezbędnych i wymagań dodatkowych.
3.
W przypadku naboru przeprowadzanego na więcej niż jedno takie samo stanowisko pracy liczba wyłanianych kandydatów, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby stanowisk pracy, na które jest przeprowadzany nabór.
4.
Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie kandydatów, o których mowa w ust. 1.
Przypisy: 1
1.
Sporządza się protokół z przeprowadzonego naboru.
2.
Protokół zawiera:
1)
określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych ust. 2, przedstawianych dyrektorowi generalnemu;
2)
liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych;
3)
informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4)
uzasadnienie dokonanego wyboru;
5)
skład komisji przeprowadzającej nabór.
Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego – art. 30 protokół z naboru na wolne stanowiska pracy ust. 2 otrzyma poniższe brzmienie:
2.
Protokół zawiera w szczególności:
1)
określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzany nabór;
2)
określenie liczby nadesłanych ofert;
3)
imiona i nazwiska wyłonionych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych ust. 4;
4)
informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5)
uzasadnienie dokonanego wyboru;
6)
określenie składu komisji przeprowadzającej nabór.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Imiona i nazwiska wyłonionych kandydatów oraz informacje o nich, w zakresie objętym wymaganiami na dane stanowisko pracy, stanowią informację publiczną.
(Art. 30a dane o wyłonionych kandydatach do zatrudnienia jako informacja publiczna wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego)
1.
Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie po przeprowadzonym naborze upowszechnia informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę i adres urzędu;
2)
określenie stanowiska pracy;
3)
imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego – art. 31 informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy otrzyma poniższe brzmienie:
1. Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie po zakończeniu naboru zamieszcza ogłoszenie o jego wyniku w Biuletynie Kancelarii z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 27a system teleinformatyczny w służbie cywilnej ust. 1, oraz w Biuletynie urzędu. Zamieszczenie ogłoszenia o wyniku naboru w Biuletynie Kancelarii jest bezpłatne.
2.
Ogłoszenie o wyniku naboru pozostaje dostępne w miejscach, o których mowa w ust. 1, przez 3 miesiące.
3.
Ogłoszenie o wyniku naboru zawiera:
1)
nazwę i adres urzędu;
2)
określenie stanowiska pracy;
3)
imię i nazwisko wybranej osoby albo informację o zakończeniu naboru bez dokonania wyboru.
Członek komisji, o której mowa w art. 30 protokół z naboru na wolne stanowiska pracy ust. 2 pkt 5, ma obowiązek zachowania w tajemnicy, uzyskanych w trakcie naboru, informacji o kandydatach.

Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego – art. 32 obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o kandydatach na wolne stanowiska pracy zostanie uchylony.
Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy, dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów, o których mowa w art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych ust. 1. Przepis art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego – art. 33 ponowne obsadzenie tego samego stanowiska pracy otrzyma poniższe brzmienie:
Art. 33 ponowne obsadzenie tego samego stanowiska pracy, ponowne obsadzenie stanowiska pracy obsadzonego w drodze naboru
Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy w drodze naboru powstanie konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, dyrektor generalny urzędu może obsadzić to stanowisko inną osobą wybraną spośród wyłonionych kandydatów. Przepisy art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych ust. 4 i art. 31 informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy stosuje się odpowiednio.

Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Osoba zwolniona z zawodowej służby wojskowej, pełnionej na stanowisku służbowym w Ministerstwie Obrony Narodowej lub terenowym organie administracji rządowej podległym Ministrowi Obrony Narodowej, wskutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, może zostać zatrudniona w tej jednostce organizacyjnej na stanowisku pracy utworzonym w miejsce zlikwidowanego stanowiska służbowego lub stanowisku równorzędnym.
2.
Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, zawieranej w dniu następującym po dniu upływu okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej.
1.
Stosunek pracy pracownika służby cywilnej nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony.
2.
Umowa o pracę na czas nieokreślony może być zawarta z osobą, która otrzymała pozytywną ocenę, o której mowa w art. 37 pierwsza ocena w służbie cywilnej, albo była zatrudniona w służbie cywilnej na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U.z 2023 r. poz. 1917), a także osobą zatrudnianą w służbie cywilnej na podstawie art. 34 zatrudnienie osoby zwolnionej z zawodowej służby wojskowej ust. 1.
3.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
4.
W razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące, dyrektor generalny urzędu, na wniosek pracownika, może przedłużyć okres trwania umowy, o której mowa w ust. 3, o czas tej nieobecności.
5.
Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w służbie cywilnej na czas nieokreślony albo nie była zatrudniona na czas określony 12 miesięcy i nie otrzymała pozytywnej oceny, o której mowa w art. 37 pierwsza ocena w służbie cywilnej, albo nie jest osobą zatrudnianą w służbie cywilnej na podstawie art. 34 zatrudnienie osoby zwolnionej z zawodowej służby wojskowej ust. 1.
6.
Dyrektor generalny urzędu decyduje o zawarciu z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony na podstawie pozytywnej oceny pracownika, o której mowa w art. 37 pierwsza ocena w służbie cywilnej.
7.
Ponowne zatrudnienie osoby, która otrzymała wcześniej mianowanie w służbie cywilnej, dokonuje się na podstawie mianowania, z zachowaniem dotychczasowego stopnia służbowego urzędnika służby cywilnej, z zastrzeżeniem art. 70 przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy urzędnika służby cywilnej pkt 1, art. 71 rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 7 i art. 114 katalog kar dyscyplinarnych ust. 1 pkt 6.
1.
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą, z zastrzeżeniem ust. 6, 6a i 7.
2.
Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
3.
Kierując pracownika do odbycia służby przygotowawczej, dyrektor generalny urzędu określa jej zakres i czas trwania na podstawie opinii osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony. Opinia dotyczy poziomu przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy.
4.
Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 4 miesiące i kończy się nie później niż z upływem 8 miesięcy od podjęcia pracy przez pracownika.
5.
Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. Zakres, sposób przeprowadzenia oraz warunki zaliczenia egzaminu określa dyrektor generalny urzędu.
6.
Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego są zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej.
6a.
Osoby zatrudnionej na wyższym stanowisku w służbie cywilnej nie kieruje się na służbę przygotowawczą.
7.
Na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, dyrektor generalny urzędu może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.
8.
Zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, o którym mowa w ust. 7, nie wyłącza stosowania ust. 5.
1.
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 35 umowa o pracę pracownika służby cywilnej ust. 3, podlega pierwszej ocenie w służbie cywilnej.
2.
Pierwszej ocenie w służbie cywilnej, na zasadach określonych w art. 38 tryb dokonywania i kryteria pierwszej oceny w służbie cywilnej, może podlegać osoba zatrudniona w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
3.
Pierwszej ocenie w służbie cywilnej nie podlega absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który złożył wniosek o mianowanie w służbie cywilnej.
1.
Pierwsza ocena w służbie cywilnej jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed upływem okresu, na który została zawarta umowa o pracę ocenianego.
2.
Bezpośredni przełożony ocenianego w porozumieniu z kierującym komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, dokonuje pierwszej oceny w służbie cywilnej, biorąc pod uwagę:
1)
postawę pracownika, jego zaangażowanie i postępy w pracy, relacje ze współpracownikami oraz terminowość wykonywania zadań;
2)
wynik egzaminu ze służby przygotowawczej;
3)
sporządzone przez ocenianego pracownika sprawozdanie dotyczące zadań realizowanych przez niego w trakcie przepracowanego okresu.
3.
Po dokonaniu oceny kierujący komórką organizacyjną wnioskuje do dyrektora generalnego urzędu w przypadku:
1)
przyznania oceny pozytywnej - o zawarcie z ocenionym umowy o pracę na czas nieokreślony albo
2)
przyznania oceny negatywnej - o niezawieranie z ocenionym umowy o pracę na czas nieokreślony albo o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony.
4.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, w tym:
1)
sposób i tryb dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej,
2)
wzór arkusza pierwszej oceny w służbie cywilnej,
3)
zakres i wzór formularza sprawozdania dotyczącego zadań realizowanych przez ocenianego pracownika w trakcie przepracowanego okresu,
4)
warunki przyznawania oceny pozytywnej lub negatywnej
- kierując się potrzebą tworzenia profesjonalnego korpusu służby cywilnej oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen.
Prezes Rady Ministrów, zgodnie z odrębnymi przepisami, wskazuje absolwentom kształcenia stacjonarnego kolejnych roczników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego pierwsze stanowiska pracy przedstawione przez Szefa Służby Cywilnej.
O uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która:
1)
jest pracownikiem służby cywilnej;
2)
posiada co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej;
3)
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
4)
zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków obcych: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński;
5)
jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega obowiązkowi obrony Ojczyzny.
Orzeczenia: 2 Przypisy: 1
1.
Szef Służby Cywilnej określa i publikuje w Biuletynie Kancelarii wzór zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie oraz wzór wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
2.
Szef Służby Cywilnej, w terminie 14 dni od opublikowania ustawy budżetowej, podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Kancelarii maksymalną liczbę nowych mianowań w danym roku.
Przypisy: 1
1.
Pracownik służby cywilnej kieruje do Szefa Służby Cywilnej zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku kalendarzowym składa się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja.
2.
Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którzy spełniają warunki określone w art. 40 warunki mianowania w służbie cywilnej pkt 1 i 4, składają do Szefa Służby Cywilnej wniosek o mianowanie w służbie cywilnej. Wnioski o mianowanie składa się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja.
3.
Dyrektor generalny właściwego urzędu potwierdza spełnianie przez pracownika służby cywilnej składającego zgłoszenie lub wniosek, o którym mowa w art. 41 wzór zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego i wniosku o mianowanie, ogłoszenie o limicie mianowań ust. 1, warunków określonych w art. 4 wymogi wobec kandydata do zatrudnienia w służbie cywilnej pkt 1-3 i art. 40 warunki mianowania w służbie cywilnej.
Przypisy: 1
1.
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, z zastrzeżeniem art. 42 termin składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego i wniosków o mianowanie ust. 2, prowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie.
2.
W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego jest powoływany zespół sprawdzający.
3.
W toku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się sprawdzian, w trakcie którego w odrębnych częściach sprawdza się wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej.
4.
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego wyraża się w punktach.
5.
Punkty przyznaje się osobno za każdą część sprawdzianu.
6.
Warunkiem zakończenia sprawdzianu z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie w każdej części sprawdzianu co najmniej 1/3 maksymalnej możliwej do uzyskania w tej części liczby punktów oraz uzyskanie w całym sprawdzianie co najmniej 3/5 maksymalnej możliwej do uzyskania w całym sprawdzianie liczby punktów.
7.
Zsumowane wyniki, o których mowa w ust. 6, podlegają uszeregowaniu w porządku malejącym i są publikowane w Biuletynie Kancelarii.
Przypisy: 1
1.
Szef Służby Cywilnej sprawuje nadzór nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego.
2.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu postępowania kwalifikacyjnego Szef Służby Cywilnej nakazuje usunięcie naruszenia prawa.
1.
Osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego wnosi za nie opłatę w wysokości nie wyższej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2.
Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Posiadanie przez absolwenta Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych niezbędnych do wypełniania zadań służby cywilnej sprawdzane jest w toku kształcenia w tej szkole i potwierdzane dyplomem jej ukończenia.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, ustalając:
1)
zakres tematyczny postępowania kwalifikacyjnego,
2)
organizację i sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz szczegółowe zasady przyznawania punktów, o których mowa w art. 43 postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, ust. 5,
3)
minimalne liczby punktów, o których mowa w art. 43 postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie, ust. 6,
4)
rodzaje dokumentów potwierdzających spełnianie warunku określonego w art. 40 warunki mianowania w służbie cywilnej, pkt 4,
5)
wysokość i sposób wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 45 opłata za postępowanie kwalifikacyjne,
- biorąc pod uwagę konieczność sprawdzenia w postępowaniu kwalifikacyjnym wiedzy i umiejętności wymaganych od urzędnika służby cywilnej.
Przypisy: 1
1.
Mianowań dokonuje się w ramach limitu, o którym mowa w art. 7 limit mianowań urzędników w służbie cywilnej i określanie środków na wynagrodzenia i szkolenia ust. 1.
2.
Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym i z miejscem uprawniającym do mianowania lub ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
3.
Osiągnięcie miejsca uprawniającego do mianowania oznacza uzyskanie w postępowaniu kwalifikacyjnym wyniku pozytywnego z sumą punktów pozwalającą na mianowanie wszystkich osób, które uzyskały tę sumę punktów bez konieczności przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 7 limit mianowań urzędników w służbie cywilnej i określanie środków na wynagrodzenia i szkolenia ust. 1. Ustalenie miejsca uprawniającego do mianowania następuje po uwzględnieniu liczby mianowań absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
4.
Z dniem mianowania dotychczasowy stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania.
Przypisy: 1
1.
Akt mianowania urzędnika służby cywilnej zawiera imię i nazwisko urzędnika oraz datę mianowania.
2.
Akt mianowania sporządza się na piśmie.
Przypisy: 1
1.
Urzędnik służby cywilnej składa uroczyste ślubowanie o następującej treści: "Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą".
2.
Do treści ślubowania, o którym mowa w ust. 1, urzędnik służby cywilnej może dodać słowa "Tak mi dopomóż Bóg".
3.
Złożenie ślubowania urzędnik służby cywilnej potwierdza podpisem.
1.
Dyrektor generalny urzędu przyznaje urzędnikowi służby cywilnej, w terminie siedmiu dni od dnia mianowania, najniższy stopień służbowy przysługujący od dnia mianowania.
2.
Przyznanie stopnia służbowego następuje w formie pisemnej.
3.
(uchylony)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...