• Ustawa o służbie cywilnej...
  16.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Rozdział 4. Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

Wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej są stanowiska:
1)
dyrektora generalnego urzędu;
2)
kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim, a także zastępcy tych osób;
3)
wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy;
3a)
powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy;
3b)
wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i jego zastępcy;
4)
kierującego komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także zastępcy tej osoby;
5)
dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, a także zastępcy tych osób.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wyższe stanowisko w służbie cywilnej może zajmować osoba, która:
1)
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
3)
posiada kompetencje kierownicze;
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy oraz w przepisach odrębnych.
2.
Stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 5, mogą zajmować osoby, które spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach.
Orzeczenia: 3
1.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 1, powołuje i odwołuje właściwy minister, kierownik urzędu centralnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda.
2.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 2, powołuje i odwołuje dyrektor generalny urzędu.
3.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 3, powołuje i odwołuje Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą.
3a.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 3a, powołuje i odwołuje wojewódzki lekarz weterynarii.
3b.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 3b, powołuje i odwołuje wojewoda:
1)
za zgodą Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – w przypadku wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
2)
na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – w przypadku zastępcy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
4.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 4, powołuje i odwołuje dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego.
4a.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 5, powołuje i odwołuje się według odrębnych przepisów.
5.
Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1–4a, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
6.
Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 2–5, dyrektor generalny urzędu, w którym jest on zatrudniony, udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania.
7.
Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 1, w urzędzie, w którym jest on dotychczas zatrudniony, urlopu bezpłatnego udziela kierownik tego urzędu.
8.
Dyrektorowi generalnemu powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 1–4 urlopu bezpłatnego udziela kierownik urzędu, w którym jest on dotychczas zatrudniony.
9.
Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
Orzeczenia: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 4
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...