• Ustawa o służbie cywilnej...
  24.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Rozdział 8. Szkolenie i rozwój w służbie cywilnej

1.
Członek korpusu służby cywilnej uczestniczy w szkoleniach w służbie cywilnej.
2.
Szkolenia w służbie cywilnej obejmują:
1)
szkolenia centralne - planowane, organizowane i nadzorowane przez Szefa Służby Cywilnej;
2)
szkolenia powszechne - planowane, organizowane i nadzorowane przez dyrektora generalnego urzędu;
3)
szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej - planowane, organizowane i nadzorowane przez dyrektora generalnego urzędu w porozumieniu z zatrudnionym w danym urzędzie członkiem korpusu służby cywilnej;
4)
szkolenia specjalistyczne - planowane, organizowane i nadzorowane przez dyrektora generalnego urzędu, obejmujące tematykę związaną z zadaniami urzędu.
1.
Szef Służby Cywilnej ustala corocznie plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej.
2.
Plan szkoleń centralnych zawiera w szczególności:
1)
priorytety szkoleniowe wobec członków korpusu służby cywilnej;
2)
rodzaje szkoleń mających szczególne znaczenie w danym roku;
3)
inne zalecenia i informacje dla osób organizujących i nadzorujących szkolenia w służbie cywilnej.
3.
Przy ustalaniu programów szkoleń Szef Służby Cywilnej współdziała w szczególności z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
1.
Bezpośredni przełożony ustala, odrębnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej, z wyjątkiem osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej, indywidualny program rozwoju zawodowego, stanowiący podstawę do kierowania członka korpusu służby cywilnej na szkolenia, biorąc pod uwagę w szczególności:
1)
wnioski zawarte w ocenie okresowej członka korpusu służby cywilnej;
2)
planowaną ścieżkę awansu stanowiskowego i finansowego członka korpusu służby cywilnej;
3)
plany i możliwości rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej;
4)
potrzeby i możliwości urzędu w zakresie zatrudnienia.
2.
Program, o którym mowa w ust. 1, jest akceptowany przez osobę kierującą komórką organizacyjną i zatwierdzany przez dyrektora generalnego urzędu.
3.
Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, szczegółowy sposób ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej.
1.
Uczestnictwo członka korpusu służby cywilnej w szkoleniach przewidzianych dla służby cywilnej jest traktowane na równi z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych.
2.
Członek korpusu służby cywilnej nie ponosi opłat z tytułu uczestnictwa w szkoleniach przewidzianych dla służby cywilnej.
3.
W wyjątkowych przypadkach dyrektor generalny urzędu może wyrazić zgodę na pokrycie przez urząd, w całości lub w części, kosztów uczestnictwa członka korpusu służby cywilnej w szkoleniach i zajęciach innych niż przewidziane dla służby cywilnej.
1.
Dyrektor generalny urzędu może skierować członka korpusu służby cywilnej mającego wykształcenie prawnicze na aplikację legislacyjną. Wzajemne prawa i obowiązki urzędu i członka korpusu służby cywilnej związane ze skierowaniem na aplikację legislacyjną określa umowa zawarta między dyrektorem generalnym urzędu a członkiem korpusu służby cywilnej.
2.
Aplikacja legislacyjna kończy się egzaminem.
3.
Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb organizowania i odbywania aplikacji, uwzględniając w szczególności: dziedziny prawa będące podstawą opracowania programu aplikacji legislacyjnej, warunki i tryb przyjmowania na aplikację, także osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wysokość opłat za udział w aplikacji i tryb ich uiszczania, obowiązki aplikantów i ich patronów, szczegółowe zasady, warunki oraz etapy dopuszczania do egzaminu kończącego aplikację oraz przeprowadzania go, skład komisji egzaminacyjnej oraz wzór zaświadczenia stwierdzającego zdanie egzaminu.
Koszty szkoleń w służbie cywilnej są pokrywane ze środków:
1)
wyodrębnionych w budżetach poszczególnych urzędów dla finansowania szkoleń powszechnych, szkoleń w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urzędnika służby cywilnej oraz szkoleń specjalistycznych;
2)
rezerwy budżetowej przeznaczonej na szkolenia członków korpusu służby cywilnej dla finansowania szkoleń centralnych.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej obejmujące w szczególności:
1)
kryteria, jakie muszą spełniać podmioty, którym powierza się prowadzenie szkoleń,
2)
sposób i warunki oceny prowadzonych szkoleń
- kierując się potrzebą zapewnienia skutecznego procesu szkolenia i rozwoju w służbie cywilnej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...