• Art. 41. - Zakaz korzyst...
  25.05.2024
Obserwuj akt

Art. 41. Sł. Kontr.i Wywiadu


Zakaz korzystania z tajnej współpracy niektórych podmiotów oraz ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy SKW i SWW

1.
SKW i SWW nie mogą przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy:
1)
posłów i senatorów;
2)
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1215 i 1459);
3)
dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach wojewódzkich;
4)
sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych;
5)
członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a także dyrektorów terenowych oddziałów "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna";
6)
dyrektora generalnego, dyrektorów biur oraz kierowników oddziałów regionalnych "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna";
7)
nadawców w rozumieniu art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722);
8)
redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914);
9)
rektorów;
10)
członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Rady Doskonałości Naukowej.
2.
Funkcjonariusze SKW i SWW w okresie pełnienia służby nie mogą:
1)
być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
2)
być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
3)
być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
4)
posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
5)
prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
3.
Szefowie SKW i SWW, w celu realizacji zadań SKW albo SWW, mogą wydać zgodę na:
1)
korzystanie z tajnej współpracy z osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8,
2)
sprawowanie funkcji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3,
3)
posiadanie akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 2 pkt 4,
4)
prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 2 pkt 5
- jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 4. Wniosek w tej sprawie Szefowie SKW i SWW przedstawiają za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.
4.
W przypadku powołania Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Szefowie SKW i SWW wyrażają zgodę, o której mowa w ust. 3, po uzyskaniu zgody Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.
Art. 41. Zakaz korzystania z tajnej współpracy niektórych... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...