• Ustawa o Służbie Kontrwyw...
  18.06.2024

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2023.0.81 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Obserwuj akt

Rozdział 5. Przepisy karne

1.
Funkcjonariusz SKW albo SWW oraz żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w SKW albo w SWW, który:
1)
jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,
2)
jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,
3)
jest członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
4)
posiada w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek lub
5)
prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami zarządza taką działalnością lub jest przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności
- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.
Nie popełnia przestępstwa określonego w ust. 1 funkcjonariusz albo żołnierz, który uzyskał zgodę odpowiednio Szefa SKW albo Szefa SWW, o której mowa w art. 41 zakaz korzystania z tajnej współpracy niektórych podmiotów oraz ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy SKW i SWW, ust. 3 pkt 2-4.
1.
Funkcjonariusz SKW albo SWW oraz żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w SKW albo w SWW, który wbrew przepisom ustawy, wykorzystuje informacje uzyskane podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, do wpływania na działalność organów władzy publicznej, przedsiębiorców lub nadawców w rozumieniu art. 4 katalog pojęć ustawowych, pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe
- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.
Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, działa w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej
- podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
1.
Osoba, która pełniła służbę w SKW albo w SWW oraz osoba, która pełniła służbę lub była zatrudniona w Wojskowych Służbach Informacyjnych lub w wojskowych jednostkach organizacyjnych realizujących zadania z zakresu wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, która wbrew przepisom ustawy, wykorzystuje informacje uzyskane podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, do wpływania na działalność organów władzy publicznej, przedsiębiorców lub nadawców w rozumieniu art. 4 katalog pojęć ustawowych, pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe
- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.
Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, działa w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej
- podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
1.
Funkcjonariusz SKW albo SWW oraz żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w SKW albo w SWW, który tajnie współpracuje z nadawcą w rozumieniu art. 4 katalog pojęć ustawowych, pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz redaktorem naczelnym, dziennikarzem lub osobą prowadzącą działalność wydawniczą, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe
- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.
Nie popełnia przestępstwa określonego w ust. 1 funkcjonariusz albo żołnierz, który uzyskał zgodę odpowiednio Szefa SKW albo Szefa SWW, o której mowa w art. 41 zakaz korzystania z tajnej współpracy niektórych podmiotów oraz ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy SKW i SWW, ust. 3 pkt 1.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...