• Art. 188. - Pomoc finans...
  28.05.2024
Obserwuj akt

Art. 188. sł. więzienna


Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego

1.
Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 177 lokale przeznaczane na lokale mieszkalne lub kwatery tymczasowe, wydaje się, jeżeli funkcjonariusz:
1)
podnajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzielony lokal lub jego część;
2)
używa lokalu mieszkalnego w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodnie z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców;
3)
wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;
4)
jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu przez okres co najmniej dwóch pełnych okresów płatności, pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wydania decyzji o opróżnieniu lokalu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności;
5)
otrzymał pomoc finansową, o której mowa w art. 184 pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego ust. 1;
6)
został przeniesiony do pełnienia służby w innej miejscowości i przydzielono mu w tej lub pobliskiej miejscowości następny lokal mieszkalny;
7)
zrzekł się uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
8)
został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe, popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
2.
Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się także:
1)
jeżeli funkcjonariuszowi lub jego małżonkowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 177 lokale przeznaczane na lokale mieszkalne lub kwatery tymczasowe; w takim przypadku osobom tym przysługuje prawo wyboru jednego z zajmowanych lokali;
2)
w przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 177 lokale przeznaczane na lokale mieszkalne lub kwatery tymczasowe, przez funkcjonariusza lub członków jego rodziny albo inne osoby - bez tytułu prawnego.
3.
Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się w stosunku do wszystkich osób zamieszkałych w tym lokalu.
Art. 188. Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...