• Art. 40. - Akt mianowani...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 40. sł. więzienna


Akt mianowanie funkcjonariusza

1.
Stosunek służbowy funkcjonariusza powstaje na podstawie mianowania.
2.
Mianowanie następuje:
1)
na okres służby przygotowawczej;
2)
na stałe.
3.
Aktu mianowania funkcjonariusza dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz będzie pełnił służbę.
4.
Akt mianowania zawiera:
1)
imię i nazwisko funkcjonariusza;
2)
dzień rozpoczęcia służby;
3)
rodzaj mianowania, o którym mowa w ust. 2;
4)
stanowisko powierzone funkcjonariuszowi z oznaczeniem jednostki organizacyjnej;
5)
nadanie stopnia Służby Więziennej;
6)
uposażenie.
5.
Nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia do służby funkcjonariusza przełożony informuje go na piśmie co najmniej o:
1)
zakresie obowiązków służbowych;
2)
obowiązującym funkcjonariusza rozkładzie czasu służby;
3)
przysługujących funkcjonariuszowi przerwach w służbie;
4)
przysługującym funkcjonariuszowi dobowym i tygodniowym wymiarze wypoczynku;
5)
zasadach dotyczących służby przedłużonej ponad obowiązujący funkcjonariusza wymiar czasu służby;
6)
wymiarze przysługującego funkcjonariuszowi urlopu wypoczynkowego;
7)
sposobie i częstotliwości wypłacania uposażenia oraz innych niż określone w akcie mianowania składnikach uposażenia i świadczeniach pieniężnych, nagrodach, zapomogach i dodatkach mieszkaniowych;
8)
opiniowaniu służbowym funkcjonariusza;
9)
szkoleniach oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i uprawnieniach z tym związanych;
10)
procedurze rozwiązania stosunku służbowego przez funkcjonariusza;
11)
podstawach zwolnienia funkcjonariusza ze służby;
12)
warunkach nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej.
6.
Informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2‒7 i 9‒12, mogą być przekazane poprzez wskazanie przepisów powszechnie obowiązujących.
7.
O zmianach warunków pełnienia służby, o których mowa w ust. 5, informuje się funkcjonariusza niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu, w którym taka zmiana staje się skuteczna. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy zmiany warunków pełnienia służby wynikają ze zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.
Art. 40. Akt mianowanie funkcjonariusza - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...