• Art. 43zl. - Egzamin na ...
  02.06.2023

Ustawa o Służbie Więziennej

Stan prawny aktualny na dzień: 02.06.2023

Dz.U.2022.0.2470 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Obserwuj akt

Art. 43zl. sł. więzienna


Egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów, chorążych lub podoficerów

1.
Do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów przystępuje funkcjonariusz:
1)
o którym mowa w art. 62j egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów po ukończeniu studiów drugiego stopnia przez funkcjonariusza w służbie kandydackiej ust. 1;
2)
który uzyskał skierowanie i ukończył na Uczelni studia podyplomowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich;
3)
który ukończył jednolite studia magisterskie na Uczelni lub studia drugiego stopnia na Uczelni;
4)
który wykazuje się kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami szczególnie przydatnymi w Służbie Więziennej, za zgodą Ministra Sprawiedliwości; Minister Sprawiedliwości przed podjęciem decyzji może zwrócić się do Rektora o wydanie opinii o funkcjonariuszu.
2.
Do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych przystępuje funkcjonariusz:
1)
o którym mowa w art. 62i egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia przez funkcjonariusza w służbie kandydackiej ust. 1;
2)
który ukończył studia pierwszego stopnia na Uczelni;
3)
który ukończył szkolenie zawodowe.
3.
Do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim przystępuje funkcjonariusz, który ukończył szkolenie zawodowe.
4.
Decyzje o wysokości limitów określających liczbę funkcjonariuszy, którzy mogą uzyskać pierwszy stopień w korpusach, o których mowa w ust. 1–3, z podległych sobie jednostek podejmuje Dyrektor Generalny.
5.
Dyrektor Generalny, w drodze zarządzenia, określa wysokość limitów, o których mowa w ust. 4, wskazując kryteria brane pod uwagę oraz prowadzoną politykę kadrową i potrzeby służby.
6.
Rektor, w porozumieniu z właściwymi komendantami, ustala miejsce przeprowadzania egzaminów, skład komisji egzaminacyjnych i ich przewodniczących oraz terminy egzaminów z uwzględnieniem terminów ukończenia kształcenia w odpowiednich formach.
7.
Zestawy egzaminacyjne opracowują osoby wyznaczone przez Rektora niewchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.
8.
Otwarcia zestawu egzaminacyjnego dokonuje komisja egzaminacyjna w obecności funkcjonariuszy uczestniczących w egzaminie.
9.
Po przeprowadzeniu egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który Rektor przekazuje Dyrektorowi Generalnemu w celu niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do nadania funkcjonariuszom pierwszego stopnia w korpusie odpowiednio oficerów, chorążych albo podoficerów.
10.
Negatywny wynik egzaminu albo nieprzystąpienie do egzaminu oznacza nieuzyskanie kwalifikacji zawodowych, które są wymagane na określonym stanowisku służbowym w korpusie oficerów, chorążych albo podoficerów.
11.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych Rektor, na wniosek funkcjonariusza, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu przepis art. 43zm egzamin poprawkowy na pierwszy stopień w korpusie oficerów, chorążych lub podoficerów stosuje się odpowiednio.
12.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych przepis art. 43zm egzamin poprawkowy na pierwszy stopień w korpusie oficerów, chorążych lub podoficerów stosuje się odpowiednio.
Art. 43zl. Egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficeró... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...