• Art. 66a. - Rektor i pro...
  21.04.2024

Ustawa o Służbie Więziennej

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.1683 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Obserwuj akt

Art. 66a. sł. więzienna


Rektor i prorektor uczelni Służby Więziennej

1.
Senat Uczelni powołuje Rektora na pięcioletnią kadencję spośród pracowników Uczelni lub funkcjonariuszy pełniących służbę na Uczelni, posiadających co najmniej stopień doktora.
2.
Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje nie wcześniej niż 9 miesięcy i nie później niż 4 miesiące przed upływem bieżącej kadencji Rektora.
2a.
Senat Uczelni po powołaniu Rektora określa przyporządkowanie go do jednej z grup pracowników, o których mowa w art. 114 określanie predyspozycji do służby na określonych stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 1 tej ustawy lub które są określone na podstawie art. 116 turnus profilaktyczno-zdrowotny ust. 4 pkt 1 tej ustawy. Przepisy art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 2 i 3 tej ustawy stosuje się.
3.
Rektor powołuje i odwołuje prorektorów Uczelni spośród pracowników Uczelni lub funkcjonariuszy pełniących służbę na Uczelni, posiadających co najmniej stopień doktora.
3a.
Rektor po powołaniu prorektorów Uczelni określa przyporządkowanie ich do jednej z grup pracowników, o których mowa w art. 114 grupy nauczycieli akademickich ustawy, o której mowa w ust. 2a, oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 1 tej ustawy lub które są określone na podstawie art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 4 pkt 1 tej ustawy. Przepisy art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 2 i 3 tej ustawy stosuje się.
3b.
W przypadku gdy Rektor nie jest funkcjonariuszem, prorektora odpowiedzialnego za kształcenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy powołuje spośród funkcjonariuszy i odwołuje Minister Sprawiedliwości. Przyporządkowanie do jednej z grup pracowników, o których mowa w art. 114 określanie predyspozycji do służby na określonych stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych ustawy, o której mowa w ust. 2a, oraz do jednego ze stanowisk, o których mowa w art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 1 tej ustawy lub które są określone na podstawie art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 4 pkt 1 tej ustawy, określa Rektor. Przepisy art. 116 stanowiska nauczycieli akademickich ust. 2 i 3 tej ustawy stosuje się.
4.
Kadencja Rektora wygasa w przypadku:
1)
upływu jego kadencji;
2)
jego śmierci;
3)
złożenia przez niego rezygnacji;
4)
pisemnego zgłoszenia przez niego wystąpienia ze służby albo rozwiązania przez niego umowy o pracę;
5)
jego odwołania.
5.
Senat Uczelni odwołuje Rektora przed upływem kadencji, jeżeli:
1)
nie wypełnia on swoich obowiązków na skutek choroby trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 180 dni w roku kalendarzowym;
2)
został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.
Sprawy ze stosunku służbowego Rektora, w szczególności określone w art. 88 właściwość organów w sprawach wydawania opinii służbowych, art. 98 właściwość przełożonego w sprawach zwolnienia ze służby lub stwierdzenia wygaśnięcia stosunku służbowego funkcjonariusza i art. 192 właściwość organów w sprawach mieszkań i kwater tymczasowych funkcjonariuszy, rozstrzyga Senat Uczelni w formie pisemnej.
Art. 66a. Rektor i prorektor uczelni Służby Więziennej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...