• Art. 97. - Wygaśnięcie s...
  23.09.2023
Obserwuj akt

Art. 97. sł. więzienna


Wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza

1.
Stosunek służbowy funkcjonariusza wygasa w przypadku:
1)
ostatecznego orzeczenia przez komisję lekarską całkowitej niezdolności do służby;
2)
prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;
2a)
nieukończenia kursu przygotowawczego, o którym mowa w art. 62c kurs przygotowawczy ust. 1;
2b)
nieuzyskania pozytywnej opinii, o której mowa w art. 62c kurs przygotowawczy ust. 3;
2c)
niepodjęcia studiów, o których mowa w art. 62a służba kandydacka pkt 1;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, jeżeli wykonanie tej kary nie zostało warunkowo zawieszone;
4)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe;
5)
orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw publicznych lub środka karnego zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej;
6)
nieobecności w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu tymczasowego aresztowania;
7)
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
8)
porzucenia służby przez funkcjonariusza;
9)
śmierci funkcjonariusza;
10)
stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza.
2.
Przez porzucenie służby należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność funkcjonariusza trwającą ponad 10 dni kalendarzowych.
3.
Wygaśnięcie stosunku służbowego jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku służbowego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Art. 97. Wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...