• Ustawa o Służbie Więzienn...
  22.07.2024

Ustawa o Służbie Więziennej

Stan prawny aktualny na dzień: 22.07.2024

Dz.U.2023.0.1683 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Obserwuj akt

Rozdział 7a. Służba kandydacka

Służba kandydacka polega na:
1)
odbywaniu studiów zgodnie z programem studiów;
2)
wykonywaniu zadań służbowych w jednostkach organizacyjnych.
Funkcjonariuszem w służbie kandydackiej może zostać osoba, która została zakwalifikowana na studia pierwszego stopnia na Uczelni oraz która w trakcie procesu rekrutacji:
1)
spełniła wymagania, o których mowa w art. 38 wymogi wobec osoby pełniącej służbę w Służbie Więziennej;
2)
złożyła podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;
3)
złożyła zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.
1.
Osobę, o której mowa w art. 62b wymogi wobec funkcjonariusza w służbie kandydackiej, Rektor kieruje na kurs przygotowawczy, o którym mowa w art. 43f szkolenie wstępne ust. 1. Przepisy art. 43g etapy szkolenia wstępnego pkt 2 i art. 43i zakończenie kursu przygotowawczego stosuje się odpowiednio.
2.
W pierwszym dniu kursu przygotowawczego Rektor wydaje rozkaz personalny w sprawie przyjęcia kandydata do służby kandydackiej i nadania mu stopnia szeregowego Służby Więziennej. Przepis art. 41 ślubowanie funkcjonariusza stosuje się.
3.
Po ukończeniu kursu przygotowawczego funkcjonariusz w służbie kandydackiej podlega opiniowaniu, o którym mowa w rozdziale 10.
Funkcjonariusz w służbie kandydackiej, który uzyskał pozytywną opinię służbową po ukończeniu kursu przygotowawczego, odbywa studia.
1.
Rozkład czasu służby kandydackiej określają programy studiów.
2.
Studia dzielą się na lata i semestry oraz obejmują:
1)
zajęcia programowe;
2)
praktyki organizowane na Uczelni lub w innych jednostkach organizacyjnych;
3)
przeszkolenia i ćwiczenia w warunkach polowych;
4)
sesje egzaminacyjne;
5)
wykonanie pracy dyplomowej (końcowej) lub przystąpienie do egzaminu dyplomowego (końcowego);
6)
czas wolny.
3.
(uchylony)
1.
Funkcjonariusz w służbie kandydackiej pełni służbę w systemie skoszarowanym.
2.
Funkcjonariusz w służbie kandydackiej otrzymuje:
1)
zakwaterowanie oraz wyżywienie w naturze albo równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie;
2)
wyposażenie polowe oraz umundurowanie właściwe dla funkcjonariusza w służbie przygotowawczej;
3)
dodatek za stopień;
4)
należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 73 uprawnienia funkcjonariusza przeniesionego do służby w innej miejscowości lub delegowanego do czasowego pełnienia służby ust. 4.
3.
Funkcjonariusz w służbie kandydackiej może otrzymać:
1)
nagrodę uznaniową, o której mowa w art. 203 nagroda uznaniowa;
2)
zapomogę pieniężną, o której mowa w art. 204 bezzwrotna zapomoga pieniężna.
Funkcjonariuszowi w służbie kandydackiej mogą być udzielone następujące urlopy:
1)
okolicznościowy, na załatwienie spraw osobistych lub rodzinnych − w wymiarze do 5 dni w każdym roku nauki;
2)
krótkoterminowy, w drodze wyróżnienia − w wymiarze do 7 dni w każdym roku nauki.
1.
Funkcjonariuszowi w służbie kandydackiej w trakcie studiów pierwszego stopnia na Uczelni, w zależności od wyników w nauce i pozytywnej opinii, może być nadany stopień:
1)
starszego szeregowego Służby Więziennej − na pierwszym roku studiów;
2)
kaprala Służby Więziennej − na drugim roku studiów;
3)
starszego kaprala Służby Więziennej − na trzecim roku studiów.
2.
Funkcjonariuszowi w służbie kandydackiej w trakcie studiów drugiego stopnia na Uczelni, w zależności od wyników w nauce i pozytywnej opinii, może być nadany stopień:
1)
chorążego Służby Więziennej − na pierwszym roku studiów;
2)
starszego chorążego Służby Więziennej − na drugim roku studiów.
1.
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Uczelni funkcjonariusz w służbie kandydackiej ma prawo przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej.
2.
Egzamin przeprowadza się w terminie do 2 miesięcy od dnia ukończenia studiów pierwszego stopnia.
3.
Funkcjonariusz w służbie kandydackiej, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie albo uzyskał wynik negatywny tego egzaminu, jest kierowany do służby na stanowisko podoficerskie.
4.
W przypadku złożenia egzaminu i nadania pierwszego stopnia w korpusie chorążych Służby Więziennej funkcjonariusz w służbie kandydackiej ma prawo do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na Uczelni albo zwrócenia się o skierowanie do służby na stanowisko chorążego.
5.
Decyzję, o której mowa w ust. 4, funkcjonariusz w służbie kandydackiej przedkłada na piśmie Rektorowi w terminie 7 dni od dnia nadania pierwszego stopnia w korpusie chorążych Służby Więziennej.
1.
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na Uczelni funkcjonariusz w służbie kandydackiej ma prawo przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej.
2.
Egzamin przeprowadza się w terminie do 2 miesięcy od dnia ukończenia studiów drugiego stopnia.
3.
Funkcjonariusz w służbie kandydackiej, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie albo uzyskał wynik negatywny tego egzaminu, jest kierowany do służby na stanowisko chorążego.
4.
W przypadku złożenia egzaminu funkcjonariusz w służbie kandydackiej jest kierowany do służby na stanowisko oficerskie.
1.
Dyrektor Generalny na wniosek Rektora wskazuje stanowiska służbowe z uwzględnieniem działów Służby Więziennej w jednostkach organizacyjnych, na które może być kierowany do służby stałej funkcjonariusz po odbyciu służby kandydackiej.
2.
Przy kierowaniu do służby w jednostce organizacyjnej Dyrektor Generalny uwzględnia:
1)
wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych lub w korpusie oficerów;
2)
potrzeby służby;
3)
miejsce zamieszkania funkcjonariusza.
3.
Przy kierowaniu do służby w jednostce organizacyjnej Dyrektor Generalny może uwzględnić umotywowaną prośbę funkcjonariusza.
4.
Dyrektor Generalny, kierując funkcjonariusza do pełnienia służby na stałe, wskazuje jednostkę organizacyjną, stanowisko służbowe oraz datę rozpoczęcia służby, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia zakończenia nauki.
1.
Funkcjonariusz po odbyciu służby kandydackiej zostaje mianowany funkcjonariuszem w służbie stałej. Przepisy art. 40 akt mianowanie funkcjonariusza ust. 3 i ust. 4 pkt 1–4 i 6 stosuje się.
2.
Wobec funkcjonariusza w służbie kandydackiej, w okresie od dnia ukończenia nauki na Uczelni do dnia mianowania na stałe, przepisów art. 62f uprawnienia funkcjonariusza w służbie kandydackiej ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 4 oraz ust. 3 nie stosuje się.
3.
W razie niepodjęcia służby stałej w terminie wskazanym przez Dyrektora Generalnego dyrektor ten na wniosek funkcjonariusza w służbie kandydackiej może określić inną datę podjęcia służby stałej, jeżeli niepodjęcie służby nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie funkcjonariusza w służbie kandydackiej. W takim przypadku zakończenie służby kandydackiej następuje z dniem podjęcia służby stałej.
4.
W razie niepodjęcia służby stałej w terminie wskazanym przez Dyrektora Generalnego albo w terminie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio art 103–106.
Funkcjonariusz w służbie kandydackiej, który w związku ze służbą doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, otrzymuje świadczenia odszkodowawcze w trybie i na zasadach określonych dla funkcjonariuszy. W razie śmierci funkcjonariusza w służbie kandydackiej mającej związek ze służbą świadczenia odszkodowawcze otrzymują pozostali po nim członkowie rodziny.
1.
Do funkcjonariuszy w służbie kandydackiej stosuje się:
1)
przepisy art. 18 uprawnienia funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe ust. 1‒6, art. 19 użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, art. 27 wymogi wobec funkcjonariuszy i pracowników, art. 28 zakazy obowiązujące funkcjonariuszy i pracowników, art. 34 zrzeszanie się funkcjonariuszy w związkach zawodowych, art. 35 status funkcjonariuszy w razie mobilizacji lub wybuchu wojny, art. 37 legitymacja służbowa funkcjonariusza ust. 1 i 2, art. 43 dokumentacja przebiegu służby ust. 1, art 86‒92, art 94‒98, art. 101 odprawa pośmiertna, art. 108 świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszowi zwolnionemu w okresie ciąży lub urlopów związanych z rodzicielstwem ust. 3, art. 108a ochrona pracownicza funkcjonariusza związana z rodzicielstwem, art. 109 świadectwo służby ust. 1‒3, art. 110 resortowe komisje lekarskie ust. 1, art 111‒113, art. 114 określanie predyspozycji do służby na określonych stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych ust. 1‒3, art. 115 płatny urlop zdrowotny, art. 117 obowiązek zapewnienia funkcjonariuszom bezpiecznych i higienicznych warunków służby ust. 1 i 2, art. 118 odszkodowanie za wypadek lub śmierć ust. 1‒13, 16 i 17, art. 119 prawo do wyżywienia lub równoważnika pieniężnego za wyżywienie ust. 1 i 2, art. 152 odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu pracy, art. 154 obowiązki funkcjonariusza w zakresie noszenia umundurowania i wyposażenia polowego ust. 1 i 2, art. 155 realizacja prawa do umundurowania ust. 1‒3, art. 156 równoważnik pieniężny za umundurowanie ust. 1, art 157‒159, art. 160 podejmowanie zajęcia zarobkowego poza służbą ust. 1‒3, art. 161 oświadczenie funkcjonariusza o stanie majątkowym‒165, art. 168 przekazanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ust. 1‒8, art. 209 zasiłek pogrzebowy, art. 210 pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza ust. 1‒6, art. 213 pomoc finansowa na kształcenie dzieci funkcjonariusza zmarłego w związku ze służbą ust. 1 i 2, art 216‒227, art. 228 potrącenia z uposażenia funkcjonariuszy ust. 1 i 2 oraz art 229–263;
2)
przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 uprawnienia funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe ust. 7, art. 26 funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej ust. 2, art. 33 zasady etyki zawodowej, sposób pełnienia służby i ceremoniał Służby Więziennej ust. 1, art. 37 legitymacja służbowa funkcjonariusza ust. 3 i 4, art. 43 dokumentacja przebiegu służby ust. 2, art. 93 rozporządzenie w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej, art. 109 świadectwo służby ust. 4, art. 110 resortowe komisje lekarskie ust. 2, art. 114 określanie predyspozycji do służby na określonych stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych ust. 4, art. 117 obowiązek zapewnienia funkcjonariuszom bezpiecznych i higienicznych warunków służby ust. 3, art. 118 odszkodowanie za wypadek lub śmierć ust. 14, 15, 18 i 19, art. 119 prawo do wyżywienia lub równoważnika pieniężnego za wyżywienie ust. 3 i 4, art. 154 obowiązki funkcjonariusza w zakresie noszenia umundurowania i wyposażenia polowego ust. 3, art. 155 realizacja prawa do umundurowania ust. 4, art. 156 równoważnik pieniężny za umundurowanie ust. 2, art. 160 podejmowanie zajęcia zarobkowego poza służbą ust. 4, art. 168 przekazanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ust. 9, art. 205 rozporządzenie w sprawie funduszu na nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi, art. 210 pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza ust. 7, art. 213 pomoc finansowa na kształcenie dzieci funkcjonariusza zmarłego w związku ze służbą ust. 3, art. 228 potrącenia z uposażenia funkcjonariuszy ust. 3 i art. 264 rozporządzenie w sprawie obiegu i wzorów dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym.
2.
Do funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, którzy zrezygnowali z nauki na Uczelni lub którzy zostali z niej wydaleni, stosuje się odpowiednio art 103–106.
Stanowiska służbowe w Służbie Więziennej zajmowane na podstawie powołania obejmują:
1)
wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej;
2)
stanowiska służbowe, o których mowa w art. 67a stanowiska służbowe w Służbie Więziennej zajmowane na podstawie powołania, inne niż wyższe stanowiska kierownicze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...