• Art. 111. - Obligatoryjn...
  11.12.2023
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-04-23

Art. 111. służba żołn. zawod.


Obligatoryjne przesłanki zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

Żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej wskutek:
1)
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
2)
wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe obsadzane na podstawie wyboru oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
3)
ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;
4)
odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do tej komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których został zobowiązany przez komisję lekarską;
5)
osiągnięcia wieku sześćdziesięciu lat, z zastrzeżeniem art. 111b przesłanki ustalenia innych terminów zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
6)
otrzymania niedostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
6a)
(uchylony)
6b)
(uchylony)
6c)
złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego;
7)
odmowy pełnienia służby na równorzędnym lub wyższym stanowisku służbowym;
8)
upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;
9)
upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez:
a) żołnierza zawodowego,
b) właściwy organ;
10)
niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;
11)
utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
12)
prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
13)
prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
14)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
15)
prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);
16)
nieobecności w służbie jednorazowo przez okres trzech dni roboczych, która nie została usprawiedliwiona.
Art. 111. Obligatoryjne przesłanki zwolnienia z zawodowej... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 91 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...