• Art. 90. - Uposażenie w ...
  20.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-04-23

Art. 90. służba żołn. zawod.


Uposażenie w okresie w okresie urlopu na opiekę nad członkiem rodziny i urlopu rodzicielskiego

1.
Żołnierzowi zawodowemu, któremu udzielono:
1)
zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 dodatkowe urlopy, zwolnienie od zajęć służbowych na opiekę nad członkiem rodziny ust. 11, przysługuje 80%,
2)
urlopu okolicznościowego w związku ze sprawowaniem opieki nad najbliższym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 dodatkowe urlopy, zwolnienie od zajęć służbowych na opiekę nad członkiem rodziny ust. 12, przysługuje 75%
– uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość oraz inne należności pieniężne.
1a.
W okresie urlopu rodzicielskiego żołnierz zawodowy otrzymuje:
1)
100% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 89 uposażenie w okresie urlopu i zwolnienia od zajęć służbowych ust. 1, za okres do:
a) 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 1821a urlop rodzicielski § 1 pkt 1 i art. 183 urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego § 4 pkt 1 Kodeksu pracy,
b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 1821a urlop rodzicielski § 1 pkt 2 i art. 183 urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego § 4 pkt 2 Kodeksu pracy,
c) 3 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku, o którym mowa w art. 183 przepis przejściowy § 4 pkt 3 Kodeksu pracy;
2)
60% miesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 89 uposażenie w okresie urlopu i zwolnienia od zajęć służbowych ust. 1, za okres urlopu rodzicielskiego przypadający po okresach, o których mowa w pkt 1.
1b.
W przypadku złożenia przez żołnierza zawodowego, nie później niż 21 dni po porodzie, wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego żołnierz otrzymuje 80% uposażenia, o którym mowa w art. 89 uposażenie w okresie urlopu i zwolnienia od zajęć służbowych ust. 1.
1ba.
W przypadku gdy wysokość uposażenia żołnierza pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczonego zgodnie z ust. 1–1b, jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, kwotę uposażenia żołnierza pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
1c.
Przepis ust. 1b stosuje się odpowiednio do żołnierza zawodowego, który, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, złoży wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.
1d.
Żołnierzowi zawodowemu, który z uwagi na wniosek złożony w trybie ust. 1b albo 1c otrzymał 80% uposażenia, o którym mowa w ust. 1b, w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z urlopu rodzicielskiego albo w wymiarze, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, przysługuje jednorazowe wyrównanie otrzymywanego uposażenia, o którym mowa w ust. 1b, do wysokości 100%, pod warunkiem niepobrania uposażenia za okres odpowiadający okresom tych urlopów.
2.
Należności pieniężne określone w art. 82 zasiłek na zagospodarowanie, art. 85 nagrody jubileuszowe, art. 94 odprawa żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, art. 95 inne należności pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej pkt 1–3 oraz art 96–98, przysługujące żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w ust. 1–1c, art. 20 przeniesienie ze służby stałej do rezerwy kadrowej ust. 1a, art. 65a urlop wychowawczy oraz art. 89a wynagrodzenie podczas zwolnienia lekarskiego ust. 1, albo członkom jego rodziny wypłaca się w ustalonej wysokości, z uwzględnieniem pełnej kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym oraz zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokość.
3.
(uchylony)
Art. 90. Uposażenie w okresie w okresie urlopu na opiekę ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...