• Art. 96. - świadczenia p...
  20.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-04-23

Art. 96. służba żołn. zawod.


świadczenia pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej

1.
Świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 95 inne należności pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, pkt 1, przysługuje żołnierzowi, z zastrzeżeniem ust. 2-4, który pełnił nieprzerwanie zawodową służbę wojskową przez okres co najmniej piętnastu lat. Przepis art. 94 odprawa żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2.
Świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 95 inne należności pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, pkt 1, przysługuje również żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej pełnionej jako służba stała, który pełnił zawodową służbę wojskową przez okres krótszy niż piętnaście lat, jeżeli został zwolniony wskutek:
1)
upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ;
2)
orzeczenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, w razie gdy utrata tej zdolności została spowodowana wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej;
3)
niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;
4)
niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję.
3.
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 95 inne należności pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, pkt 1, i świadczenia emerytalnego żołnierzowi przysługuje, według jego wyboru, tylko jedno z tych świadczeń.
3a.
W razie zbiegu uprawnień przysługujących sędziemu sądu wojskowego przeniesionemu w stan spoczynku do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 95 inne należności pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej pkt 1, i uposażenia w stanie spoczynku, żołnierzowi przysługuje, według jego wyboru, tylko jedno z tych świadczeń.
4.
Świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 95 inne należności pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, pkt 1, nie przysługuje żołnierzowi w przypadkach, o których mowa w art. 94 odprawa żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, ust. 5 i 6.
5.
Żołnierz, który posiada uprawnienia do świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 95 inne należności pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, pkt 1, może je pobrać jednorazowo z góry za cały należny okres.
6.
Świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 95 inne należności pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, pkt 1, wypłaca się żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej w terminach określonych w art. 81 zasady wypłacania uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia, ust. 1, a w przypadku gdy żołnierz wystąpił o wypłatę tego świadczenia, za cały należny okres jednorazowo z góry, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
7.
Wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 95 inne należności pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej pkt 1, zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju dokonuje wojskowy organ emerytalny właściwy dla adresu zameldowania żołnierza, a w razie braku adresu zameldowania – organ emerytalny właściwy dla adresu zameldowania żołnierza na pobyt czasowy.
8.
Zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju dokonuje się w okresie trzech lat od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej.
9.
Wypłaty należności, o których mowa w ust. 7, dokonuje się na pisemny wniosek żołnierza zawodowego, na podstawie decyzji wojskowego organu emerytalnego właściwego dla adresu zameldowania żołnierza, a w razie braku adresu zameldowania – organu emerytalnego właściwego dla adresu zameldowania żołnierza na pobyt czasowy.
10.
Należności pieniężne, związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, inne niż wymienione w art. 95 inne należności pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, pkt 1 i 6, wypłaca się na podstawie decyzji dowódcy, o którym mowa w art. 104 właściwość organów w sprawach uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzy zawodowych,
Art. 96. świadczenia pieniężne żołnierza zwolnionego z za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 78 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...