• AKT ARCHIWALNY - Ustawa z...
  29.09.2023

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2020.0.1854 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej

Uchylony dnia: 2021-06-16
Dz.U. uchylający akt: 2021.0.464

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa organizację i funkcjonowanie służby zagranicznej, a także szczególne prawa i obowiązki osób wchodzących w jej skład.
1.
W skład służby zagranicznej wchodzą:
1)
członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych;
2)
niebędące członkami korpusu służby cywilnej osoby zatrudnione w służbie zagranicznej;
3)
pełnomocni przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;
4)
osoby wykonujące zadania z zakresu dyplomacji ekonomicznej.
2.
W skład służby zagranicznej nie wchodzą:
1)
(uchylony)
2)
osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę zawartej zgodnie z prawem państwa przyjmującego;
3)
osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony - wykonywania funkcji na placówce przez członka rodziny - chyba że są one członkami korpusu służby cywilnej;
4)
konsul honorowy, o którym mowa w ustawie określonej w art. 4 katalog pojęć ustawowych pkt 3.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W służbie zagranicznej, w tym na stanowiskach, o których mowa w art. 28a wymogi wobec kandydata na kierownicze stanowisko w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych ust. 1, nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322).
2.
Przepis ust. 1 stosuje się także do niebędących członkami służby zagranicznej osób:
1)
o których mowa w art. 2 skład służby zagranicznej ust. 2 pkt 3,
2)
zatrudnionych w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
3)
zatrudnionych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537),
4)
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,
5)
zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zapewniających merytoryczną obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
– o ile osoby te są obywatelami polskimi.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do osób wchodzących w skład służby zagranicznej, zwanych dalej "członkami służby zagranicznej", z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę w placówkach zagranicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
ambasadorze - oznacza to, mianowanego w trybie określonym w Konstytucji, pełnomocnego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;
2)
placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „placówką zagraniczną” − oznacza to przedstawicielstwo dyplomatyczne, stałe przedstawicielstwo przy organizacji międzynarodowej, konsulat generalny, konsulat, wicekonsulat, agencję konsularną, instytut polski lub inną placówkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
konsulu − oznacza to konsula Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195 i 1086);
4)
służbie cywilnej - oznacza to służbę cywilną, w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
5)
państwie przyjmującym - oznacza to państwo przyjmujące w rozumieniu Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. poz. 232);
6)
członkach rodziny – oznacza to małżonka, dzieci własne, dzieci małżonka, przysposobione oraz inne dzieci wzięte na utrzymanie i wychowanie w ramach rodzin zastępczych, w wieku do 18 lat bądź będące w wieku określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki członka służby zagranicznej.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...