• Ustawa o specjalnych stre...
  14.04.2024

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2023.0.1604 t.j. - Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących Przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1933 r. poz. 202, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. poz. 114, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 31, poz. 444 i z 1992 r. poz. 86): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Z dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 4 rozporządzenie o ustanowieniu strefy ust. 1, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przejmuje czynności i uprawnienia w stosunku do spółki ustanowionej zarządzającym, wykonywane przed tym dniem w imieniu Skarbu Państwa przez inny organ administracji rządowej, z tym że o udostępnieniu akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa takiej spółki, powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. poz. 298, z późn. zm.), postanawia minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.
Do powstałej na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych spółki będącej zarządzającym nie stosuje się art. 17 uchylony, art. 19 wygaśnięcie, cofnięcie, zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy ust. 1 zdanie drugie, art. 23 ust. 1-3, art. 24 , art. 28 i art. 29 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
3.
Organ administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarki gruntami w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) w odniesieniu do gruntów stanowiących własność gminy może wnieść do spółki będącej zarządzającym prawo własności gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest ta spółka, lub gruntów, które pozostawały w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstwa państwowego likwidowanego w celu wniesienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa do spółki. Wniesienie prawa własności gruntów, które pozostawały w użytkowaniu wieczystym likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego, następuje w porozumieniu z organem założycielskim przedsiębiorstwa. W przypadkach określonych w niniejszym ustępie prawo użytkowania wieczystego wygasa z chwilą wniesienia prawa własności gruntu do spółki będącej zarządzającym.
Porównania: 1
1.
Zarządzający jest zwolniony od opłaty skarbowej z tytułu nabycia lub zbycia praw do nieruchomości położonych na terenie strefy.
2.
(uchylony)
Porównania: 1
Rada Ministrów przedstawia Sejmowi informację o realizacji ustawy, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 15 powierzenie zarządzającemu prowadzenie niektórych spraw i upoważnienie do wydawania decyzji, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 23.11.1994 r. - Dz.U. z 1994 r. poz. 600]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...