• Art. 11. - Wymogi formal...
  30.05.2024

Art. 11. spół. europ.


Wymogi formalne zgłoszenia spółdzielni do wpisu do rejestru

1.
Do zgłoszenia SCE w celu jej wpisu do rejestru dołącza się:
1)
niezależnie od sposobu utworzenia - porozumienie o zaangażowaniu pracowników, zawarte stosownie do przepisów tytułu III ustawy, albo uchwałę specjalnego zespołu negocjacyjnego o niepodejmowaniu negocjacji albo o ich zakończeniu, podjętą zgodnie z art. 57 uchwała specjalnego zespołu negocjacyjnego o niepodejmowaniu negocjacji lub o ich zakończeniu bez zawarcia porozumienia; dokumenty te nie są wymagane, jeżeli zgłoszenie SCE następuje po upływie okresu, o którym mowa odpowiednio w art. 53 okres trwania negocjacji specjalnego zespołu negocjacyjnego z podmiotami uczestniczącymi ust. 1 lub 2;
2)
w przypadku utworzenia SCE przez połączenie:
a) zaświadczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia, wystawione dla każdej ze spółdzielni uczestniczących w połączeniu przez właściwy organ państwa, którego prawu podlega każda z nich,
b) plan połączenia zatwierdzony przez uchwałę walnego zgromadzenia każdej ze spółdzielni uczestniczących w połączeniu;
3)
w przypadku utworzenia SCE przez przekształcenie spółdzielni podlegającej prawu polskiemu:
a) dokumenty pozwalające na stwierdzenie, że są spełnione wymagania określone w art. 2 ust. 1 tiret 5 rozporządzenia,
b) plan przekształcenia i sprawozdanie sporządzone zgodnie z art 35 ust. 3 rozporządzenia,
c) opinię biegłych sporządzoną zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia,
d) uchwałę o przekształceniu podjętą zgodnie z art. 35 ust. 6 rozporządzenia,
e) dowód ogłoszenia zgodnie z art. 35 ust. 4 rozporządzenia;
4)
w przypadku utworzenia SCE w inny sposób - dokumenty pozwalające na stwierdzenie, że są spełnione wymagania określone w art. 2 ust. 1 tiret 1-3 rozporządzenia.
2.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są sporządzone w języku obcym, dołącza się również ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.
Art. 11. Wymogi formalne zgłoszenia spółdzielni do wpisu ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...