• Ustawa o spółdzielni euro...
  28.05.2024

Ustawa o spółdzielni europejskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2018.0.2043 t.j. - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

Dział 1. Utworzenie spółdzielni europejskiej

W tworzeniu SCE może uczestniczyć, poza podmiotami wymienionymi w art 2 ust. 1 rozporządzenia, również osoba prawna, która spełnia wymagania określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia.
1.
Jeżeli spółdzielnia uczestnicząca w połączeniu w celu utworzenia SCE, która ma mieć siedzibę statutową w innym państwie członkowskim, jest bankiem spółdzielczym z siedzibą statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o zamiarze połączenia właściwy organ spółdzielni zawiadamia właściwy organ nadzoru najpóźniej w dniu ogłoszenia planu połączenia.
2.
Właściwy organ nadzoru może, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia planu połączenia, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazić sprzeciw wobec połączenia. Na decyzję organu nadzoru o sprzeciwie spółdzielni przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
1.
Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia, nie może zostać złożony przed upływem terminu do zaskarżenia uchwały o połączeniu, określonego w art. 42 obowiązywanie uchwał walnego zgromadzenia § 6-7 Prawa spółdzielczego.
2.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia, dołącza się:
1)
dowód ogłoszenia danych zgodnie z art. 24 rozporządzenia;
2)
uchwałę o połączeniu w celu utworzenia SCE;
3)
oświadczenie zarządu spółdzielni uczestniczącej w połączeniu w przedmiocie zaskarżenia uchwały o połączeniu;
4)
uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni uczestniczącej w połączeniu zatwierdzającą porozumienie o zaangażowaniu pracowników, jeżeli zgromadzenie zastrzegło sobie prawo zatwierdzenia porozumienia zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia.
3.
Sąd rejestrowy może wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia, mimo wytoczenia powództwa o uchylenie albo o ustalenie nieważności, albo o ustalenie nieistnienia uchwały o połączeniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że powództwo to jest oczywiście bezzasadne. W przypadku gdy po wydaniu zaświadczenia sąd prawomocnym orzeczeniem stwierdzi nieważność albo nieistnienie uchwały o połączeniu albo ją uchyli, członek spółdzielni uczestniczącej w połączeniu, który poniósł szkodę w wyniku dokonania wpisów na podstawie uchwały uznanej za nieważną, nieistniejącą albo uchylonej, może dochodzić jej naprawienia od SCE bez względu na winę członków jej organów.
4.
W przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia, sąd rejestrowy orzeka postanowieniem, na które przysługuje apelacja. Do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem postępowania cywilnego", o postępowaniu rejestrowym.
1.
W przypadku przekształcenia spółdzielni w SCE stosuje się odpowiednio przepisy art 552-554, art. 558 elementy planu przekształcenia spółki § 2 pkt 1-3, art. 561 prawo przeglądania dokumentów przez wspólników spółki oraz art. 568 odpowiedzialność osób działających za spółkę przekształcaną, art. 570 ogłoszenie o przekształceniu spółki i art. 579 wygaśnięcie niektórych praw i obowiązków wspólnika spółki przekształcanej Kodeksu spółek handlowych.
2.
Przepisy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio w razie przekształcenia SCE w spółdzielnię podlegającą prawu polskiemu zgodnie z art. 76 rozporządzenia.
1.
Do zgłoszenia SCE w celu jej wpisu do rejestru dołącza się:
1)
niezależnie od sposobu utworzenia - porozumienie o zaangażowaniu pracowników, zawarte stosownie do przepisów tytułu III ustawy, albo uchwałę specjalnego zespołu negocjacyjnego o niepodejmowaniu negocjacji albo o ich zakończeniu, podjętą zgodnie z art. 57 uchwała specjalnego zespołu negocjacyjnego o niepodejmowaniu negocjacji lub o ich zakończeniu bez zawarcia porozumienia; dokumenty te nie są wymagane, jeżeli zgłoszenie SCE następuje po upływie okresu, o którym mowa odpowiednio w art. 53 okres trwania negocjacji specjalnego zespołu negocjacyjnego z podmiotami uczestniczącymi ust. 1 lub 2;
2)
w przypadku utworzenia SCE przez połączenie:
a) zaświadczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia, wystawione dla każdej ze spółdzielni uczestniczących w połączeniu przez właściwy organ państwa, którego prawu podlega każda z nich,
b) plan połączenia zatwierdzony przez uchwałę walnego zgromadzenia każdej ze spółdzielni uczestniczących w połączeniu;
3)
w przypadku utworzenia SCE przez przekształcenie spółdzielni podlegającej prawu polskiemu:
a) dokumenty pozwalające na stwierdzenie, że są spełnione wymagania określone w art. 2 ust. 1 tiret 5 rozporządzenia,
b) plan przekształcenia i sprawozdanie sporządzone zgodnie z art 35 ust. 3 rozporządzenia,
c) opinię biegłych sporządzoną zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia,
d) uchwałę o przekształceniu podjętą zgodnie z art. 35 ust. 6 rozporządzenia,
e) dowód ogłoszenia zgodnie z art. 35 ust. 4 rozporządzenia;
4)
w przypadku utworzenia SCE w inny sposób - dokumenty pozwalające na stwierdzenie, że są spełnione wymagania określone w art. 2 ust. 1 tiret 1-3 rozporządzenia.
2.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są sporządzone w języku obcym, dołącza się również ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...